Proceso selectivo: Policia Local

Procesos

2020

Puntuacións do primeiro exercicio (proba de coñecementos) do proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, convocado pola Orde do 8 de xullo de 2020, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG do 10 de xullo)

Resultado da proba de coñecemento da lingua galega do proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, convocado pola Orde do 8 de xullo de 2020, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG do 10 de xullo)

Advertido erro na transcripción das respostas das preguntas 9, 10 e 16 do cuestionario de preguntas do primeiro exercicio (proba de coñecementos (tipo test)), publícase unha nova Resolución do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, pola que se determina a corrección de oficio das respostas correctas.

Resolución do 3 de marzo de 2021, do tribunal cualificador do proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre e concurso, convocado por Orde do 8 de xullo de 2020 da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Resolución do 5 de marzo de 2021, do tribunal cualificador do proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre e concurso, convocado pola Orde do 8 de xullo de 2020, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG do 10 de xullo)

Anexo I

Anexo II

Resolución do 17 de marzo de 2021 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, pola que se da publicidade a diversos acordos.

 

Resolución do 17 de marzo de 2021 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, pola que se da publicidade a diversos acordos

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais