Proceso selectivo: Policia Local

Procesos

2020

Resolución do 17 de marzo de 2021 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, pola que se da publicidade a diversos acordos

Resolución do 17 de marzo de 2021 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre, pola que se da publicidade a diversos acordos.

 

Listaxe do persoal convocado para a realización da 2ª parte do 4º exercicio (proba individual), que consistirá na contestación a un cuestionario formulado verbalmente, con indicación das datas e horas correspondentes, que se desenvolverá na sede da AGASP (Avda. da Cultura, s/n, 36680 A Estrada) os días 20, 21 e 22 de abril.

Para visualizar a listaxe prema no seguinte enlace:

Publícase como anexo a esta resolución a listaxe actualizada do persoal opositor declarado apto no terceiro exercicio (probas de aptitude física), convocado á realización do cuarto exercicio (probas psicotécnicas).

A primeira parte da proba terá lugar mañá 14.04.2021 ás 10.30 horas na sede da Agasp, sita na Rúa da Cultura, s/n, 36680 A Estrada (Pontevedra)

Listaxes actualizadas do persoal declarado apto no terceiro exercicio (probas de aptitude física) e convocatoria do cuarto exercicio (probas psicotécnicas):

Publícase a resolución do tribunal pola que se lle da publicidade a diversos acordos e convócase á realización do cuarto exercicio (probas psicotécnicas) ás persoas que resultaron aprobadas no terceiro exercicio.

A primeira parte da proba terá lugar o día 14.04.2021 ás 10.30 horas na sede da Agasp, sita na Rúa da Cultura, s/n, 36680 A Estrada (Pontevedra)

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais