Accesibilidade

A Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e navegadores web empregados para tal fin e accesibles para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

A política de accesibilidade aplicada pola Xunta de Galicia está aliñada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, que aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

A Unión Europea, na resolución do Consello de 25 de marzo de 2002, anima aos Estados membros a ter en conta a necesidade de que os contidos dixitais sexan accesibles e, seguindo esta recomendación, a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, dispón que as Administracións públicas adoptarán as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas páxinas de Internet sexa accesible a persoas con discapacidade e de idade avanzada, de acordo cos criterios de accesibilidade ao contido xeralmente recoñecidos, antes do 31 de decembro de 2005.

A Academia, na procura de mellorar de xeito continuado a accesibilidade deste portal, convida a que a cidadanía notifique as dificultades coas que se puido atopar ademais de calquera outra suxestión sobre a accesibilidade que estime a través do contacto dese portal.

Cumplimiento de estándares

  1. Las páginas de este sitio web cumplen todos los requisitos de Prioridad 1 y Prioridad 2 según la Norma UNE 139803:2004.
  2. Cumprimento das normas WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), no seu nivel intermedio (AA).
  3. A presentación baséase na recomendación do W3C sobre as Follas de Estilo en Cascada Nivel 2 Revisión 1(CSS 2.1).
  4. Empregouse o linguaxe de marcado XHTML na súa especificación 1.0 Transicional.
  5. Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla FirefoxChromeOperaInternet ExplorerSafari, etc.

Data de última revisión

A última revisión sobre o nivel de accesibilidade deste portal foi realizada con data do 27/02/2012.

Teclas de acceso rápido

  1. O acceso ás ligazóns que teñen unha tecla de acceso rápido definida realízase pulsando distintas combinacións de teclas segundo o navegador:
  2. Microsoft Internet Explorer: Pulse a combinación de teclas Alt tecla de acceso rápido e a continuación Retorno Enter.
  3. Netscape y Firefox: Pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Alt, e a tecla de acceso rápido.
  4. Opera 7 e superior: Pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Esc, sólteas e a continuación pulse só a tecla de acceso rápido.
  5. En Macintosh a tecla Alt se substitúese pola tecla Ctrl.

Ligazóns relacionadas:

  Recomendacións de accesibilidade do Consorcio da Web W3C, que explica as razóns de cada recomendación. 

  Técnicas de accesibilidade do Consorcio da Web W3C, que explica como implementar cada recomendación. 

  Iniciativa de accesibilidade do Consorcio da Web W3C.

  Real Decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo cal apróbase o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade as tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.