Proceso selectivo: Policia Local

Procesos

2022

Data de publicación: 24/10/2022
Enunciado segundo exercicio proceso de acceso por oposición libre categoría de policía

As persoas aspirantes dispoñen dun prazo de dous días hábiles para presentar as alegacións ao exercicio  que consideren oportunas

 

Enunciado galego

Data de publicación: 24/10/2022
Enunciado segundo exercicio proceso de acceso por oposición libre categoría de policía

As persoas aspirantes dispoñen dun prazo de dous días hábiles para presentar as alegacións ao exercicio  que consideren oportunas

 

Enunciado galego

Data de publicación: 24/10/2022
Enunciado e plantilla de respostas correctas primeiro exercicio do proceso de acceso por oposición libre na categoría de policía

As persoas aspirantes dispoñen dun prazo de dous días hábiles para presentar as alegacións ás preguntas que consideren oportunas

O dito prazo  para presentar alegacións as preguntas do cuestionario abrangue os días 25 e 26 de outubro. As alegacións remitiranse a dirección de correo electrónico seguinte:

seleccion.agasp@xunta.gal, indicando nome, apelidos, número do DNI e a cuestión que se impugna co motivo. Non se terán en conta as alegacións que non se axusten ao establecido neste punto.

Enunciado cuestionario bilingüe

Plantilla de respostas correctas

Data de publicación: 24/10/2022
Enunciado e plantilla de respostas correctas primeiro exercicio do proceso de acceso por oposición libre na categoría de policía

As persoas aspirantes dispoñen dun prazo de dous días hábiles para presentar as alegacións ás preguntas que consideren oportunas

O dito prazo  para presentar alegacións as preguntas do cuestionario abrangue os días 25 e 26 de outubro. As alegacións remitiranse a dirección de correo electrónico seguinte:

seleccion.agasp@xunta.gal, indicando nome, apelidos, número do DNI e a cuestión que se impugna co motivo. Non se terán en conta as alegacións que non se axusten ao establecido neste punto.

Enunciado cuestionario bilingüe

Plantilla de respostas correctas

Data de publicación: 18/10/2022
Portas de chamamento para o primeiro e segundo exercicio do proceso de acceso libre na categoría de policía

O vindeiro 24 de outubro de 2022, en chamamento único que comezará ás 10:00 da mañá, no Recinto Feiral de Silleda, terán lugar o primeiro e segundo exercicio do proceso de acceso por oposición libre nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía.

 

Nos seguintes enlaces pode consultar:

-Listaxe cos portas de chamamento ordenada por apelidos e nome

-Listaxe coas portas de chamamento ordenada por número de porta

 

Non está permitido o acceso ao recinto onde se vai a desenvolver o exercicio con teléfonos móbiles, reloxos intelixentes ou calquera outro aparato electrónico. Non se habilitará ningún servizo para a súa recollida ou depósito.

As persoas  aspirantes deberán manter en todo momento visibles os pavillóns auditivos durante a realización do exercicio e non se permite o uso de prendas de cabeza.

Non se permitirá ás persoas aspirantes que asistan con acompañantes ao recinto dos exames.

As persoas convocadas deberán ir provistas de:

a. DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade.

b. Lapis número 2, goma de borrar e bolígrafo (o bolígrafo só para o segundo exercicio)

Data de publicación: 18/10/2022
Portas de chamamento para o primeiro e segundo exercicio do proceso de acceso libre na categoría de policía

O vindeiro 24 de outubro de 2022, en chamamento único que comezará ás 10:00 da mañá, no Recinto Feiral de Silleda, terán lugar o primeiro e segundo exercicio do proceso de acceso por oposición libre nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía.

 

Nos seguintes enlaces pode consultar:

-Listaxe cos portas de chamamento ordenada por apelidos e nome

-Listaxe coas portas de chamamento ordenada por número de porta

 

Non está permitido o acceso ao recinto onde se vai a desenvolver o exercicio con teléfonos móbiles, reloxos intelixentes ou calquera outro aparato electrónico. Non se habilitará ningún servizo para a súa recollida ou depósito.

As persoas  aspirantes deberán manter en todo momento visibles os pavillóns auditivos durante a realización do exercicio e non se permite o uso de prendas de cabeza.

Non se permitirá ás persoas aspirantes que asistan con acompañantes ao recinto dos exames.

As persoas convocadas deberán ir provistas de:

a. DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade.

b. Lapis número 2, goma de borrar e bolígrafo (o bolígrafo só para o segundo exercicio)

Data de publicación: 14/10/2022

Resolución do 6 de outubro do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocados pola orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153, do 11 de agosto), pola que se lle da publicidade a diversos acordos.

Data de publicación: 14/10/2022

Resolución do 6 de outubro do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocados pola orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153, do 11 de agosto), pola que se lle da publicidade a diversos acordos.

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais