Proceso selectivo: Policia Local

Procesos

2021

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2022 pola que se modifica o número de prazas de acceso libre incluídas no proceso selectivo convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre e concurso

 

Relación definitiva de persoas admitidas no proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía Local de Galicia, categoría de policía, quenda libre e concurso

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 10 do 17 de xaneiro de 2022 a RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda libre e concurso, e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicios do proceso selectivo.

ANEXOS:

  1. Listaxe definitiva de persoal admitido quenda libre
  2. Listaxe definitiva de persoal admitido quenda concurso
  3. Portas de chamamento 

 

LUGAR, DATA E HORA DO PRIMEIRO E SEGUNDO EXERCICIO

Primeiro exercicio

O primeiro exercicio do proceso selectivo, correspondente á proba de avaliación de coñecementos, terá lugar o día 20 de xaneiro de 2022, no pavillón 2 do Recinto Feiral de Silleda, 36540 Silleda (Pontevedra), en chamamento único que se iniciará ás 10.00 horas.

As persoas convocadas deberán presentarse na porta asignada, que será publicada con anterioridade á proba na páxina web da Agasp, coa seguinte documentación:

1. DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade.

2. Certificado de vacinación COVID ou PCR/antíxenos con resultado negativo realizado nas 48 horas inmediatamente anteriores á realización do chamamento. Esta documentación deberá ser entregada en papel para poder acceder ao recinto.

3. Lapis número 2, goma de borrar e, no caso de realizar a proba de coñecementos da lingua galega, bolígrafo azul.

Non se permitirá o acceso ao recinto onde se realicen os exercicios con teléfonos móbiles, axendas electrónicas, reloxos intelixentes ou calquera outro instrumento de que se
poida valer a persoa aspirante para auxiliarse na realización do exercicio. Non se habilitará ningún servizo de recolla de teléfonos móbiles.

Segundo exercicio

O segundo exercicio do proceso selectivo, correspondente á proba de avaliación do coñecemento da lingua galega, realizarase inmediatamente a seguir da primeira
proba, unha vez finalizada esta.

 

CORRECCIÓN DE ERROS - Relación definitiva de persoas admitidas no proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía Local de Galicia, categoría de policía, quenda libre e concurso

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 11 do 18 de xaneiro de 2022 a CORRECCIÓN DE ERROS.da Resolución do 12 de xaneiro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda libre e concurso, e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicios do proceso s electivo.

ANEXOS:

  1. RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda libre e concurso, e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicios do proceso selectivo.
  2. Listaxe definitiva de persoal admitido quenda libre (actualizada)
  3. Listaxe definitiva de persoal admitido quenda concurso
  4. Portas de chamamento (actualizado)

 

LUGAR, DATA E HORA DO PRIMEIRO E SEGUNDO EXERCICIO

Primeiro exercicio

O primeiro exercicio do proceso selectivo, correspondente á proba de avaliación de coñecementos, terá lugar o día 20 de xaneiro de 2022, no pavillón 2 do Recinto Feiral de Silleda, 36540 Silleda (Pontevedra), en chamamento único que se iniciará ás 10.00 horas.

As persoas convocadas deberán presentarse na porta asignada, que será publicada con anterioridade á proba na páxina web da Agasp, coa seguinte documentación:

1. DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade.

2. Certificado de vacinación COVID ou PCR/antíxenos con resultado negativo realizado nas 48 horas inmediatamente anteriores á realización do chamamento. Esta documentación deberá ser entregada en papel para poder acceder ao recinto.

3. Lapis número 2, goma de borrar e, no caso de realizar a proba de coñecementos da lingua galega, bolígrafo azul.

Non se permitirá o acceso ao recinto onde se realicen os exercicios con teléfonos móbiles, axendas electrónicas, reloxos intelixentes ou calquera outro instrumento de que se
poida valer a persoa aspirante para auxiliarse na realización do exercicio. Non se habilitará ningún servizo de recolla de teléfonos móbiles.

Segundo exercicio

O segundo exercicio do proceso selectivo, correspondente á proba de avaliación do coñecemento da lingua galega, realizarase inmediatamente a seguir da primeira
proba, unha vez finalizada esta.

 

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 10 do 17 de xaneiro de 2022 a RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda libre e concurso, e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicios do proceso selectivo.

CORRECCIÓN DE ERROS - Relación definitiva de persoas excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía Local de Galicia, categoría de policía, quenda libre e concurso

A Academia Galega de Seguridade Pública publica no DOG núm. 11 do 18 de xaneiro de 2022 a CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución do 12 de xaneiro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda libre e concurso, e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicios do proceso s electivo

  1. RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda libre e concurso, e se anuncian o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicios do proceso selectivo.
RESOLUCIÓN do 16.12.2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas ao proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de PL, categoría de policía, quenda de acceso libre e de concurso
RESOLUCIÓN do 16.12.2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas excluídas ao proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de PL, categoría de policía, quenda de acceso libre e de concurso
Cuestionario e cadro de respostas correctas do 1º exercicio (proba de coñecementos) do proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre

Para visualizar os contidos preman nos seguintes enlaces:

Concédense dous días (21 e 22 de xaneiro) para presentar alegacións ás preguntas do cuestionario, a contar desde o día seguinte ao da publicación do cadro de respostas correctas na páxina web da Academia Galega de Seguridade Pública. Para axilizar a súa resolución ponse a disposición dos/as opositores/as o seguinte enderezo de correo electrónico: seleccion.agasp@xunta.gal. Na alegación é imprescindible indicar nome, DNI, pregunta e motivo.

Resolución do 26 de xaneiro de 2022 do tribunal cualificador do proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre

Resolución do 26 de xaneiro, do tribunal designado pola Resolución do 26 de novembro de 2021 (DOG núm. 231 do 1 de decembro) para cualificar o proceso selectivo unitario para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso, convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 (DOG núm. 204 do 22 de outubro), pola que se fai público o acordo do Tribunal que aproba e se fai pública a listaxe provisional de cualificacións do primeiro exercicio do proceso por orde decrecente de puntuación, a listaxe de cualificacións do segundo exercicio das persoas que resultaron aptas no primeiro exercicio e non estaban exentas da realización do segundo exercicio.

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2022 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso, convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 (DOG núm. 204, do 22 de outubro), pola que se lle da publicidade a diversos acordos

 

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais