Proceso selectivo: Auxiliar Policia Local

Procesos

2022

No Diario Oficial de Galicia do  17/03/2022 publicouse a Orde do 14 de marzo de 2022 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convoca proceso selectivo unitario para a provisión mediante contrato laboral temporal de 129 postos de auxiliares da policía local

-Prazo de presentación de solicitudes: do 18/03/2022 ao 31/03/2022

-Código do procedemento: PR461A

Taxas:

-Importe: 26,99 €

-Códigos para cumprimentar as taxas:

Consellería: Presidencia, Xustiza e Turismo    Código 04

Delegación: Pontevedra             Código 40

Servizo: Academia Galega de Seguridade Pública      Código 19

Taxa denominación: Inscrición nos procesos selectivos para a selección de persoal dos corpos de Policía Local de Galicia           Código 30.03.04

 

 

Listaxe definitiva de persoas admitidas ao proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local convocado pola Orde do 14 de marzo de 2022 (DOG núm. 53 do 17 de marzo).

 

 

RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas excluídas no proceso selectivo unitario para a cobertura de postos de auxiliar de policía local convocados pola Orde do 14 de marzo de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 53, do 17 de marzo).

NOTA INFORMATIVA

PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO UNITARIO DE AUXILIARES POLICÍA LOCAL

Resolución do 6 de maio, do tribunal designado pola Resolución do 11 de abril de 2022 (DOG núm. 73 do 18 de abril) para cualificar o proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local, convocado pola Orde do 14 de marzo de 2022 (DOG núm. 53 do 17 de marzo), pola que se da publicidade a diversos acordos:

A segunda e terceira proba do proceso terán lugar o día 11 de maio de 2022 no Pavillón número 2 do Recinto Feiral de Silleda.

O chamamento para a segunda e terceira proba será único e comezará ás 10:30 horas. As persoas aspirantes non poderán acceder ao recinto con ningún dispositivo electrónico. A súa simple pertenza dentro do recinto determinará a exclusión da persoa aspirante do proceso.

 

 

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e  polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais