Proceso selectivo: Auxiliar Policia Local

Procesos

2023

Resolución do 19 de maio de 2023 do tribunal de auxiliares de policía local: listaxe de persoas aprobadas, listaxe de reserva e listaxe de colaboración

Resolución do 19 de maio do tribunal de auxiliares de policía local: cualificacións definitivas da segunda e terceira proba do proceso

Cualificacións provisionais segunda e terceira proba auxiliares policía local
Enunciados e plantilla de respostas exame de auxiliares

Cuestionario test castelán

Cuestionario test galego

Plantilla de respostas correctas

Enunciado proba de coñecementos de lingua galega

Prazo de alegacións: 11 e 12 de maio de 2023, remitindo un correo electrónico co nome, apelidos, DNI e cuestión alegada ao enderezo electrónico seleccion.agasp@xunta.gal

 

 

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso para a provisión mediante contrato laboral temporal de postos de auxiliares de policía local

Resolución do 15 de marzo de 2023 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local (código de procedemento PR461A) convocado pola Orde do 17 de febreiro de 2023 (DOG núm. 41 do 28 de febreiro)

Listaxe provisional de persoas admitidas, con indicación da exención ou non da proba de coñecementos da lingua galega e do idioma do enunciado da segunda proba do proceso

Impreso de solicitude

 

 

As persoas excluídas e as persoas non exentas da realización da proba de coñecementos da lingua galega  disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia, para emendar, de ser o caso,  o defecto que motivou a exclusión ou a non exención da proba de coñecementos da lingua galega.

Así mesmo, as persoas aspirantes que non figuren na relación de admitidos nin na de excluídos disporán do mesmo prazo co obxecto de formular reclamación.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán excluídos definitivamente.

Prazo de emenda: do 22 de marzo ao 4 de abril ambos incluídos

 

Desde finais do ano 2015, a Academia impulsa un novo horizonte formativo ampliando principalmente a entrada de novos colectivos e asumindo novas competencias ligadas os seus fins, supoñendo nalgúns casos a consecución de fitos históricos para a Agasp.

Un deses fitos históricos constitúeo a regulación en colaboración ca FEGAMP e por primeira vez na Comunidade Autónoma dos procesos centralizados de selección de Policía Local e os auxiliares de Policía Local.

O 11 de Marzo do 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017 e  polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

Durante o ano 2018 asináronse convenios cos Concellos que, ademais, nasúa maioría delegaron as convocatorias concretas das súas prazas de policías e auxiliares de policía local.

Convenio tipo para delegar polos concellos na AGASP os procesos selectivos unitarios da policía local, auxiliares de policía local e vixiantes municipais