RESOLUCIÓN  pola que se fai publica a baremación provisional da fase de concurso do proceso de acceso por promoción interna nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial

Baremación provisional
martes, 8 Novembro, 2022

RESOLUCIÓN do Tribunal designado pola Orde do 21 de setembro de 2022 (DOG núm. 187 de 30 de setembro), que deberá cualificar o proceso de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, convocados pola Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 156 do 18/08/2022), pola que se fai publica a baremación provisional da fase de concurso do proceso de acceso por promoción interna, con indicación da puntuación obtida polas distintas persoas aspirantes en cada epígrafe, de acordo co disposto na base 5.1 e de conformidade co Anexo IV da convocatoria que recolle o baremo de méritos aplicable ao proceso de promoción interna.