Intervención e regulación do tráfico polos servizos de emerxencias

Código:

242061

Data de inscrición:

07/03/2024 - 13/03/2024

Número da edición:

1

Horas docentes:

8

Prazas:

16

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

27/03/2024 - 27/03/2024

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 3

Horario:

9:00 -14:00/15:30 -18:30

Días:

27 de marzo de 2024

Obxectivos:

- Instruír aos alumnos na normativa reguladora da sinalización circunstancial segundo trátese dunha intervención prevista ou imprevista.
- Ensinar aos alumnos para sinalizar e balizar de forma adecuada e de acordo con as instrucións técnicas.
- Realizar supostos prácticos de sinalización en distintas circunstancias

Contido:

Módulo 1: Introdución (0,5 horas)
Módulo 2: Normativa e instrucións técnicas (2 horas)
Módulo 3: Sinalización e balizamento (2 horas)
Módulo 4: Implantación da sinalización (2 horas)
Módulo 5: Supostos prácticos (1,5 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG 47 - 06/03/2024

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.