Apoio psicolóxico básico e manexo do estrés en situacións críticas de emerxencia ou catástrofe

Código:

242055

Data de inscrición:

07/03/2024 - 13/03/2024

Número da edición:

1

Horas docentes:

16

Prazas:

24

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

10/04/2024 - 11/04/2024

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 3

Horario:

09:30-14:00/15:30-19:00

Días:

10 e 11 de abril de 2024

Obxectivos:

• Aprender pautas de apoio psicolóxico que poidan resultar de utilidade durante a actuación con vítimas e afectados tras unha situación crítica, emerxencia ou catástrofe.
• Coñecer en qué consisten os primeiros auxilios psicolóxicos.
• Coñecer os efectos do estrés e a súa prevención.
• Identificar reaccións que poden aparecer en situacións críticas, emerxencias ou catástrofes no interveniente.
• Aprender estratexias de afrontamento individual ante situacións estrésantes.

Contido:

MÓDULO 1 - TÉCNICAS BÁSICAS DE APOIO PSICOLÓXICO PARA PERSOAS AFECTADAS POR SITUACIÓNS CRÍTICAS, DE EMERXENCIA OU CATÁSTROFES.
1. Conceptos básicos
2. Reaccións nas persoas afectadas: a nivel individual/grupal/social e a corto/medio/longo prazo.
3. Obxectivos da intervención psicolóxica con afectados por situacións críticas, de emerxencia ou catástrofe.
4. Primeiros auxilios psicolóxicos:
a. Obxectivos
b. Pautas de actuación con poboacións específicas: nenos, anciáns, persoas con deficiencias motoras e/ou sensoriais.
c. Pautas de actuación en accidentes de tráfico

MÓDULO 2. MANEXO DO ESTRÉS E AUTOCOIDADO EMOCIONAL NOS INTERVENIENTES.
1. Papel e tarefas do persoal voluntario en situacións críticas, de emerxencia ou catástrofe.
2. O estrés:
a. Tipos e fontes de estrés.
b. Factores de risco individual, grupal, organizacional.
c. Reaccións máis habituais nos intervenientes.
d. Problemas máis frecuentes nos equipos de intervención.
3. Técnicas de afrontamento e recursos para diminuír o estrés:
a. Autoobservación de reaccións (fisiolóxicas, emocionais, conductuais, cognitivas)
b. Prevención antes, durante e despois
c. Técnicas de afrontamento e recursos para diminuír o estrés: individuais e grupais

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl
- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

Gratuita

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.