Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Código:

242054

Data de inscrición:

07/03/2024 - 13/03/2024

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

40

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

17/04/2024 - 10/05/2024

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp (https://formacion-agasp.xunta.gal)

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

17 de abril ao 10 de maio de 2024

Obxectivos:

- Formar ao colectivo de protección civil para intervir coa muller ou fillos/as vítimas dunha situación de violencia de xénero
- Ffacilitar uns coñecementos básicos que permitan coñecer e entender a dinámica deste tipo de violencia, para así desenrolar o/a actuante maior sensibilización e empatía cara as vítimas da mesma.

Contido:

MÓDULO I. INTRODUCIÓN E CONCEPTOS BÁSICOS (10 horas)
- O fenómeno da Violencia de Xénero
- Dinámica e tipos de violencia
- Mitos e realidades
- Indicadores para a detección desta violencia
- Dereitos das mulleres vítimas

MÓDULO 2. PRIMEIRAS ACTUACIÓNS (10 horas)
- Atención inicial das vítimas
- Vitimización
- Pautas de comunicación
- Actuación con vítimas con diversidade funcional
- Atención integral das vítimas
- Introdución á protección
- Medidas de autoprotección das vítimas

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Voluntarios de AVPC de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1º. 50% das prazas para mulleres que cumpran os requisitos. Lei de igualdade.
2º. Menos cursos feitos na Agasp nos últimos dous anos, e se o empate persistira terán preferencia as persoas que cronoloxicamente solicitaran a realización dos cursos con anterioridade.
3º. No suposto que de conformidade coa base décima, houbera dous o máis cursos susceptibles de poder solapar a súa realización, nas devanditas actividades formativas terán preferencia aquelas persoas que non estean admitidos en ningún outro curso.
4º Os solicitantes que realizasen anteriormente o curso nos últimos catro anos só poderán ser seleccionados para realizalo no suposto de existiren vacantes.

Inscrición:

gratuita

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de 3 días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.