Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturáis na Comunidade Autónoma de Galicia

Código:

242046

Data de inscrición:

23/02/2024 - 04/03/2024

Número da edición:

3

Horas docentes:

240

Prazas:

27

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

09/03/2024 - 03/05/2024

Lugar:

Ferrol (Coruña, A)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Teoría: Instalacións: Aula FIMO (Recinto ferial FIMO) - Prácticas: Piscina polideportivo Gómez Noya - Playas de Ferrol

Horario:

Proba natación: 09 de marzo de 16:00 a 21:00 horas / Venres: tarde. Sábados: mañá e tarde. Domingos: mañá

Días:

09, 15,16,17,22,23,24 de marzo, 05,06,07,12,13,14,19,20,21,26,27,28 de abril e 02, 03 de maio

Obxectivos:

Acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro Profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.

Contido:

1. Proba especifica de natación (120 horas)
2. Prevención de situacións de risco e vixilancia en instalacións acuáticas (IA) e en espazos acuáticas naturais (EAN) (20 horas)
3. Intervención e rescate en IA e EAN (60 horas)
4. Primeiros auxilios e actuación inicial en emerxencias en IA e EAN (40 horas)

Destinatarios:

- Socorrista
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Subxefe da Agrupación
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Voluntario/a
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Xefe da Agrupación
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Escala de Mandos (Xefe de Unidade, Sección, Grupo ou Equipo)

Destinatarios específicos:

Reservarase un 30% das prazas a voluntarios/as activos/as nunha agrupación o asociación de voluntarios de protección civil que teñan superado o curso básico de protección civil.

Requisitos:

Persoas maiores de idade en posesión do título de Graduado/a en Educación Secundaria Obrigatoria

Durante o prazo de solicitudes os solicitantes achegarán por correo electrónico a formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal o título de Graduado en ESO

Base sétima. CRITERIOS XERAIS DE SELECCIÓN
1. A selección realizarase por orde de entrada da solicitude de inscrición.
2. Reservarase un30% das prazas a voluntarios/as activos/as nunha agrupación o asociación de voluntarios de protección civil que teñan superado o curso básico de protección civil.
3. Na selección reservarase o 50% do total das prazas para solicitantes mulleres que reúnan os requisitos establecidos na convocatoria, segundo o disposto no artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
Cando no proceso de selección non se completase a reserva dos puntos segundo e terceiro, a dita reserva, de existir suficiente número de solicitantes, completarase co resto de solicitudes.


O alumnado admitido deberá traer: gorro e gafas de natación, bañador, chanclas, aletas e útiles persoáis de aseo

Inscrición:

gratuita

DOG núm 38 - 22/02/2024

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.