Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Código:

242038

Data de inscrición:

21/02/2024 - 01/03/2024

Número da edición:

1

Horas docentes:

90

Prazas:

40

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

12/03/2024 - 25/04/2024

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

12/03/2024 ao 25/04/2024

Contido:

MÓDULO 1: Protección pasiva contra incendios (15 horas)
MÓDULO 2.- Condicións de evacuación (15 horas)
MÓDULO 3.- Protección activa contra incendios (15 horas)
MÓDULO 4.- Condicións urbanísticas, accesibilidade rede de hidrantes e columna seca (15 horas)
MÓDULO 5.- Plans de emerxencia e autoprotección (15 horas)
MÓDULO 6 .- Normas de seguridade na manipulación, almacenamento e transporte de mercadorías perigosas (15 horas)

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios) - 55%
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES) - 30%
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias - 15%

Requisitos:

1) Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso
2) Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 20/02/2024

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.