Intervención con vehículos especiais

Código:

242035

Data de inscrición:

21/02/2024 - 01/03/2024

Número da edición:

1

Horas docentes:

24

Prazas:

40

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

19/03/2024 - 16/04/2024

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

19/03/2024 ao16/04/2024

Contido:

MÓDULO 1. INTRODUCIÓN E NORMAS EURO SOBRE EMISIÓNS (4 horas)
1. Introdución
2. Xeneralidades dos vehículos

MÓDULO 2. VEHÍCULOS DE NOVAS TECNOLOXÍAS (16 horas)
1. Vehículos de gas licuado do petróleo ( GLP ou GLV)
2. Vehículos de gas natural licuado comprimido
3. Vehículos híbridos e eléctricos
4. Vehículos de hidróxeno

MÓDULO 3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA INTERVENCIÓN EN VEHÍCULOS ESPECIAIS E PROCEDEMENTOS (4 horas)
1. Seguridade en intervencións viarias
2. Intervencións con incendio
3. Intervencións con riscos engadidos

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

1) Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso
2) Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)
3) Os solicitantes que realizasen o curso anteriormente so poderán ser seleccionados no suposto de existiren vacantes.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 20/02/2024

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.