Intervención en espazos confinados

Código:

232165

Data de inscrición:

19/09/2023 - 28/09/2023

Número da edición:

3

Horas docentes:

14

Prazas:

40

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

06/11/2023 - 24/11/2023

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

06/11/2023 ao 24/11/2023

Contido:

MÓDULO 1: ESPAZOS CONFINADOS, DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, NORMATIVA E RISCOS (2,5 horas)
Unidade 1. Introdución aos espazos confinados: definición, características, tipos, etc.
Unidade 2. Lexislación, normativa, guías de actuación e procedementos de traballo.
Unidade 3. Riscos potenciais presentes nos espazos confinados

MÓDULO 2: EQUIPOS PARA O TRABALLO EN ESPAZOS CONFINADOS E AVALIACIÓN ATMOSFERAS (6,5 horas)
Unidade 4. Equipos de protección individual e colectivo. Equipos de protección respiratoria.
Unidade 5. Material e equipos de rescate.
Unidade 6. Equipos de iluminación
Unidade 7. Avaliación da atmosfera.
Unidade 8. Ventilación.

MÓDULO 3: TÉCNICAS DE PROGRESIÓN EN ESPAZOS CONFINADOS (5 horas)
Unidade 9. Orientación e rastrexo en condicións de baixa ou nula visibilidade.
Unidade 10. Técnicas e procedementos de rescate.

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios)
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES)
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias

Requisitos:

1) Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso
2) Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)
3) Os solicitantes que realizasen o curso anteriormente so poderán ser seleccionados no suposto de existiren vacantes.
4) Non está permitida a realización de cursos que teñan simultaneidade nalgunha das súas datas. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia de datas con outro no cal xa foi seleccionado, debe renunciar a un deles.

Inscrición:

gratuita

DOG núm 177 - 18/09/2023

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.