Rescate no contorno urbano

Código:

232053

Data de inscrición:

03/03/2023 - 13/03/2023

Número da edición:

1

Horas docentes:

24

Prazas:

24

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

05/06/2023 - 07/06/2023

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 6

Horario:

09:00-14:00/15:30-18:30

Días:

05/06/2023 ao 07/06/2023

Contido:

Módulo 1: As operacións de rescate
Módulo 2: O material de rescate
Módulo 3: Técnicas de progresión en lugares de difícil acceso
Módulo 4: Técnicas de rescate complexas
Módulo 5: Organización da operación de rescate

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.