Coordinación operativa en plans de emerxencia

Código:

232021

Data de inscrición:

28/02/2023 - 09/03/2023

Número da edición:

1

Horas docentes:

8

Prazas:

24

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

29/03/2023 - 29/03/2023

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 6

Horario:

9:00-14:00 e 15:30-18:30

Días:

29 de marzo de 2023

Contido:

1 Normativa relacionada cos plans de emerxencia. Principio do mando único e coordinación operativa.
2 Plans de emerxencia da comunidade autónoma. Tipoloxías e interrelacións
3 Platerga niveles de activación e responsables do plan segundo niveis activados
4 Competencias e coordinación dos diferentes servizos que interveñen en emerxencias
5 Coordinación operativa dos diferentes servizos que interveñen en emerxencias

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 40 – 27/02/2023

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.