Colaboración do voluntariado de protección civil en dispositivos ante grandes concentracións humanas

Código:

232017

Data de inscrición:

28/02/2023 - 09/03/2023

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

40

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

29/03/2023 - 21/04/2023

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

29 de marzo ao 21 de abril de 2023

Contido:

Módulo I: Dispositivos preventivos ante grandes concentracións humanas (10 horas)
Módulo II: Aspectos psicosociais ante grandes concentracións humanas (5 horas)
Módulo III: Fases da organización de dispositivos ante grandes concentracións humanas (5 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

voluntarios de AVPC de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 40 – 27/02/2023

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
- A renuncia deberase comunicar por escrito ao correo electrónico: formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, co fin de poder cubrir a vacante.
- Si renuncia con menos de 3 días hábiles ao inicio do curso, ten que ser por causa de forza maior xustificada documentalmente, de non facelo así será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.