Funcionamento e rescate en ascensores

Código:

222189

Data de inscrición:

10/08/2022 - 09/09/2022

Número da edición:

3

Horas docentes:

8

Prazas:

24

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

07/11/2022 - 07/11/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

aula 4

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-18.30

Días:

7 de novembro de 2022

Contido:

Módulo 1: Funcionamento básico de aparatos elevadores
• Introdución a aparatos elevadores
• Clasificación e composición dos elevadores
• Mantemento
Módulo 2: Rescate de persoas en aparatos elevadores
• Rescate de persoas en aparatos elevadores

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 151 - 09/08/2022

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.