Rescate en lugares de dificil acceso (I)

Código:

222177

Data de inscrición:

10/08/2022 - 09/09/2022

Número da edición:

6

Horas docentes:

24

Prazas:

12

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

23/11/2022 - 25/11/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 6

Horario:

09:00 - 14:00 e 16:00 - 19:00

Días:

23, 24 e 25 de novembro de 2022

Contido:

MÓDULO TEÓRICO (4 horas)
1. Normas aplicables, técnicas de rescate en altura
2. Equipos, medios e materiais utilizados para rescates
3. Cordas, conectores e ancoraxes.
4. Nós básicos: oito, oito dobre, seno, ballestrinque, etc

MÓDULO PRÁCTICO (20 horas)
1. Equipos utilizados para rescate
2. Nós: tipos e utilidade
3. Realización de ancoraxes de seguridade
4. Cordas en rescate vertical
5. Realización de polipastos e polifrenos
6. Traslado no chan de accidentados na padiola
7. Primeiros auxilios para accidentados en altura

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 151 - 09/08/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.