Coordinación operativa en plans de emerxencia

Código:

222082

Data de inscrición:

16/02/2022 - 25/02/2022

Número da edición:

1

Horas docentes:

8

Prazas:

24

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

13/04/2022 - 13/04/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 10

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-18.30

Días:

13 de abril de 2022

Contido:

1 Normativa relacionada cos plans de emerxencia. Principio do mando único e coordinación operativa.
2 Plans de emerxencia da comunidade autónoma. Tipoloxías e interrelacións
3 Platerga niveles de activación e responsables do plan segundo niveis activados
4 Competencias e coordinación dos diferentes servizos que interveñen en emerxencias
5 Exercicios de activación de plans e simulación das comunicacións relacionadas coa activación

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM.31 15/02/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.