Apoio psicolóxico básico e manexo do estrés en situacións críticas de emerxencia ou catástrofe

Código:

222064

Data de inscrición:

16/02/2022 - 25/02/2022

Número da edición:

3

Horas docentes:

16

Prazas:

24

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

16/03/2022 - 17/03/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 10

Horario:

9.30-14.00 e 15.30-19.00

Días:

16 e 17 de marzo de 2022

Obxectivos:

• Aprender pautas de apoio psicolóxico que poidan resultar de utilidade durante a actuación con vítimas e afectados tras unha situación crítica, emerxencia ou catástrofe.
• Coñecer en qué consisten os primeiros auxilios psicolóxicos.
• Coñecer os efectos do estrés e a súa prevención.
• Identificar reaccións que poden aparecer en situacións críticas, emerxencias ou catástrofes no interveniente.
• Aprender estratexias de afrontamento individual ante situacións estrésantes.

Contido:

Módulo 1 - Técnicas básicas de apoio psicolóxico para persoas afectadas por situacións críticas, de emerxencia ou catástrofes.
1. Conceptos básicos
2. Reaccións nas persoas afectadas: a nivel individual/grupal/social e a corto/medio/longo prazo.
3. Obxectivos da intervención psicolóxica con afectados por situacións críticas, de emerxencia ou catástrofe.
4. Primeiros auxilios psicolóxicos:
a. Obxectivos
b. Pautas de actuación con poboacións específicas: nenos, anciáns, persoas con deficiencias motoras e/ou sensoriais.
c. Pautas de actuación en accidentes de tráfico
Módulo 2. Manexo do estrés e autocoidado emocional nos intervenientes.
1. Papel e tarefas do persoal voluntario en situacións críticas, de emerxencia ou catástrofe.
2. O estrés:
a. Tipos e fontes de estrés.
b. Factores de risco individual, grupal, organizacional.
c. Reaccións máis habituais nos intervenientes.
d. Problemas máis frecuentes nos equipos de intervención.
3. Técnicas de afrontamento e recursos para diminuír o estrés:
a. Autoobservación de reaccións (fisiolóxicas, emocionais, conductuais, cognitivas)
b. Prevención antes, durante e despois
c. Técnicas de afrontamento e recursos para diminuír o estrés: individuais e grupais

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM.31 15/02/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.