Intervención con risco eléctrico

Código:

222045

Data de inscrición:

16/02/2022 - 25/02/2022

Número da edición:

2

Horas docentes:

21

Prazas:

40

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

11/04/2022 - 05/05/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

do 11/04/2022 ao 05/05/2022

Contido:

Módulo1: Magnitudes eléctricas e risco eléctrico
Módulo 2: Instalacións con presenza de electricidade
Módulo 3: Intervención en circuítos eléctricos

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios)
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES)
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias

Requisitos:

1) Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso
2) Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)
3) EQUIPAMENTO que deberá traer o alumnado: uniforme de traballo

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM.31 15/02/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal , e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.