Inglés básico na atención á cidadanía

Código:

222042

Data de inscrición:

16/02/2022 - 25/02/2022

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

30

Modalidade:

Telepresenza

Data Inicio - Fin:

30/05/2022 - 03/06/2022

Aula/local:

TELEPRESENZA - VIDEOCONFERENCIA EN DIRECTO

Horario:

09:30 -13:30 horas (videoconferencia en directo)

Días:

do 30/05/2022 ao 03/06/2022

Contido:

Módulo 1: Introdución á lingua inglesa (4 horas)
Módulo 2: Conceptos básicos de atención cidadá (4 horas)
Módulo 3: Profundizando na atención cidadá (4 horas)
Módulo 4: Casos prácticos (comprensión e expresión) (4 horas)
Módulo 5: Peche: consolidando o aprendido (4 horas)

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

1. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
2. Os requirimentos técnicos para a formación por streaming

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM.31 15/02/2022

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.