Apertura de portas en edificios e vehículos

Código:

212129

Data de inscrición:

12/10/2021 - 18/10/2021

Número da edición:

2

Horas docentes:

16

Prazas:

20

Modalidade:

Semipresencial (en liña + presencial)

Data Inicio - Fin:

30/11/2021 - 09/12/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

TEORÍA (en liña) / PRÁCTICA (presencial o 9 de decembro): 9.00-14.00 15.30-18.30

Días:

do 30 de novembro ao 9 de decembro de 2021

Obxectivos:

- Adquirir os coñecementos mínimos, uso e correcta utilización das ferramentas que levan os vehículos de Bombeiros para desenvolver adecuadamente as técnicas básicas de apertura de portas en situación de emerxencia.
- Introdución na a arte do Lockpicking (ganzuado de bombillos) e Bumping.

Contido:

- Breve historia da fechadura.
- Compoñentes e funcionamento dunha fechadura embutida (visualización con maqueta).
- Diferentes modelos de fechaduras embutidas.
- Modelos de bombillos máis comúns (modelos reais).
- Montaxe de fechaduras.
- Manipulación de compoñentes internos (garda).
- Utilización da chapa ou nipón.
- Modelos de escudos (modelos reais).
- Manipulación de compoñentes internos (garda).
- Técnicas básicas de apertura de portas con fechadura embutida.
- Compoñentes e funcionamento dunha fechadura de borjas (visualización con maqueta).
- Fabricación útil para manipulación dunha fechadura de Borjas.
- Técnicas básicas de apertura de portas con fechadura embutida de borjas con chaves postas.
- Manipulación de maqueta con fechadura de Borjas modelo Ezcurra.
- Manipulación de maqueta con fechadura de Borjas outros modelos.
- Apertura de portas con fechadura de borjas.
- Apertura de portas con fechadura de pomo.
- Apertura de pestillo de baño.
- Apertura de xanelas.

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bomberos de los servicios de extinción de incendios y salvamento (bomberos municipales y de consorcios) 55%
- Personal de los grupos de emergencia supramunicipales (GES) 30%
- Personal de los servicios municipales de protección civil y emergencias 15%

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

Gratuita

DOG 196 - 11/10/2021

Publicacións admitidas:

RENUNCIAS
O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante