Navegación e rescate en vehículos 4x4

Código:

212116

Data de inscrición:

12/10/2021 - 18/10/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

16

Prazas:

12

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

09/11/2021 - 10/11/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Aula/local:

Aula 4

Horario:

día 9: 9.30-14.30 e 15.30-18.30 / día 10: 9.30-13.30 e 15.00-19.00

Días:

9 e 10 de novembro de 2021

Contido:

1.Rescate en vehículos 4x4
1.1.Diagnóstico situación e prevención de riscos
a) Perda adherencia
b) Empanzamento
c) Inclinación lateral
d) Pendentes irregulares
e) Inundación do vehículo
1.2.Técnicas de recuperación de adherencia, preparación do terreo
1.3. Empazamento, uso do Hi- lift, alfombras, ferros
1.4.Técnicas e prevención de riscos no uso de eslingas, winche
1.5.Técnicas de rapelar o vehículo e remolcado

2.Localización e navegación
2.1.Sistemas GPS. Distintos tipos de coordenados UTM/sesaxesimais
2.2.Lonxitude/latitude
2.3.Elementos e interpretación da cartografía
2.4.Determinación da posición propia en distintos sistemas

3.Práctica
3.1.Navegación terrestre en base a cartografía
3.2.Navegación e rastrexo de way point

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Voluntarios de avpc de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
c) Os/as solicitantes deberán ter o permiso de conducir B
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

Gratuita

DOG 196 - 11/10/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.