Intervención en espazos confinados

Código:

212068

Data de inscrición:

24/08/2021 - 06/09/2021

Número da edición:

2

Horas docentes:

14

Prazas:

45

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

02/11/2021 - 19/11/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

do 2 ao19 de novembro de 2021

Contido:

MÓDULO 1: ESPAZOS CONFINADOS, DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, NORMATIVA E RISCOS (2,5 horas)
Unidade 1. Introdución aos espazos confinados: definición, características, tipos, etc.
Unidade 2. Lexislación, normativa, guías de actuación e procedementos de traballo.
Unidade 3. Riscos potenciais presentes nos espazos confinados

MÓDULO 2: EQUIPOS PARA O TRABALLO EN ESPAZOS CONFINADOS E AVALIACIÓN ATMOSFERAS (6,5 horas)
Unidade 4. Equipos de protección individual e colectivo. Equipos de protección respiratoria.
Unidade 5. Material e equipos de rescate.
Unidade 6. Equipos de iluminación
Unidade 7. Avaliación da atmosfera.
Unidade 8. Ventilación.

MÓDULO 3: TÉCNICAS DE PROGRESIÓN EN ESPAZOS CONFINADOS (5 horas)
Unidade 9. Orientación e rastrexo en condicións de baixa ou nula visibilidade.
Unidade 10. Técnicas e procedementos de rescate.

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios) 55%
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES) 30%
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias 15%

Requisitos:

1) Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso
2) Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

Inscrición:

gratuita

DOG núm 161 - 23/08/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.