Xestión de emerxencias derivadas de riadas e inundacións. Aplicación do método de xestión operativa

Código:

212035

Data de inscrición:

27/02/2021 - 13/03/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

30

Prazas:

35

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

18/05/2021 - 22/06/2021

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado, salvo prácticas o 22/06/2021 streaming - videoconferencia en directo

Días:

dende o 18/05/2021 ata o 22/06/2021

Obxectivos:

vocabulario xeral
El presente curso tiene como objetivo principal el formar a los alumnos en la gestión de emergencias derivadas de riadas e inundaciones en suficientes condiciones de seguridad tanto para los miembros de los equipos de respuesta como para los afectados.
Como objetivos específicos, se pueden enumerar los siguientes:
? Conocimiento del marco normativo y de los planes de gestión del riesgo de inundación.
? Conocimiento de las tácticas operativas de rescate.
? Conocimiento de los métodos de gestión y organización de las intervenciones
535/10000
O presente curso ten como obxectivo principal o formar aos alumnos na xestión de emerxencias derivadas de riadas e inundacións en suficientes condicións de seguridade tanto para os membros dos equipos de resposta como para os afectados.
Como obxectivos específicos, pódense enumerar os seguintes:
? Coñecemento do marco normativo e dos plans de xestión do risco de inundación.
? Coñecemento das tácticas operativas de rescate.
? Coñecemento dos métodos de xestión e organización das intervencións

Contido:

MÓDULO 1 - MARCO NORMATIVO E PLANS DE XESTIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN (10 HORAS)
Lección 1. Marco normativo
Lección 2. Sistema nacional de cartografía de zonas inundables
Lección 3. Os plans de xestión do risco de inundación
Lección 4. Plan Especial INUNGAL
Lección 5. Planificación Municipal
Lección 6. Guías vulnerabilidade

MÓDULO 2 - TÁCTICAS DE RESCATE EN EMERXENCIAS DERIVADAS DE RIADAS E INUNDACIÓNS (10 HORAS)
Lección 1. Coñecemento do medio
Lección 2. Epis e material de rescate
Lección 3. Comunicacións
Lección 4. Filosofía do rescate
Lección 5. Tácticas de rescate
Lección 6. Ancoraxes no medio natural
Lección 7. Técnicas de procura
Lección 8. Xestión de inundacións

MÓDULO 3 - XESTIÓN OPERATIVA EN INUNDACIÓNS (10 HORAS)
Lección 1. Principios fundamentais na xestión operativa en incidentes
Lección 2. Xeneralidades da estratexia e táctica operativa
Lección 3. O Posto de Mando
Lección 4. Xestión das comunicacións
Lección 5. Ferramentas gráficas de apoio ao mando

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Subxefe da Agrupación
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Xefe da Agrupación
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Escala de Mandos (Xefe de Unidade, Sección, Grupo ou Equipo)

Destinatarios específicos:

A) Xefes ou responsables dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios) - 30%
B) Xefes ou responsables dos Grupos de emerxencia supramunicipais (GES) - 20%
C) Xefes ou responsables dos Servizos municipais de protección civil e emerxencias - 10%
D) Xefes/as, subxefes/as e mandos das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia - 40%
Este persoal forma parte do Sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais: os/as solicitantes deben ter a condición descrita na base terceira para estes colectivos (ser destinatario do curso)
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou co desempeño das funcións correspondentes ao curso a que se opta, mediante declaración que se efectuará xunto coa solicitude de matrícula no curso, e será obriga de cada alumno/a poñer en coñecemento da Agasp calquera alteración relacionada con ela.
3. Os/as xefes/as, subxefes/as e mandos das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia, deben ter superado o curso básico de protección civil e estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
4. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning) son de nivel básico

Inscrición:

gratuita

DOG Núm. 39 - 26/02/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.