Xestión de emerxencias derivadas de riadas e inundacións. Aplicación do método de xestión operativa

Código:

212035

Data de inscrición:

27/02/2021 - 13/03/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

30

Prazas:

35

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

18/05/2021 - 22/06/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado, salvo prácticas o 22/06/2021 streaming - videoconferencia en directo

Días:

dende o 18/05/2021 ata o 22/06/2021

Obxectivos:

vocabulario xeral
El presente curso tiene como objetivo principal el formar a los alumnos en la gestión de emergencias derivadas de riadas e inundaciones en suficientes condiciones de seguridad tanto para los miembros de los equipos de respuesta como para los afectados.
Como objetivos específicos, se pueden enumerar los siguientes:
? Conocimiento del marco normativo y de los planes de gestión del riesgo de inundación.
? Conocimiento de las tácticas operativas de rescate.
? Conocimiento de los métodos de gestión y organización de las intervenciones
535/10000
O presente curso ten como obxectivo principal o formar aos alumnos na xestión de emerxencias derivadas de riadas e inundacións en suficientes condicións de seguridade tanto para os membros dos equipos de resposta como para os afectados.
Como obxectivos específicos, pódense enumerar os seguintes:
? Coñecemento do marco normativo e dos plans de xestión do risco de inundación.
? Coñecemento das tácticas operativas de rescate.
? Coñecemento dos métodos de xestión e organización das intervencións

Contido:

MÓDULO 1: MARCO NORMATIVO E PLANS DE XESTIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓNS (10 horas)
Lección 1: Marco normativo da xestión do risco de inundación.
Lección 2: Sistema nacional de cartografía de zonas inundables. Mapas de peligro e mapas de risco.
Lección 3: Os plans de xestión do risco de inundación. Medidas estructurais e non estructurais. Inundacións ordenación do territorio.
Lección 4: Plan especial de protección civil para o risco de inundacións, plan INUNGAL.
Lección 5: Os plans locais e as guías de resposta.
Lección 6: As guías de reducción da vulnerabilidade frente as inundacións.
MÓDULO 2: XESTIÓN OPERATIVA DE INUNDACIÓNS (10 horas)
Lección 1: Principios fundamentais na xestión operativa en incidentes.
Lección 2: Xeneralidades da estratexia e táctica operativa.
Lección 3: O posto de mando.
Lección 4: Xestión das comunicacións.
Lección 5: Ferramentas gráficas de apoio ao mando
MÓDULO 3: OPERACIÓNS DE RESCATE EN INUNDACIÓNS (10 horas)
Lección 1: Hidroloxía das riadas e inundacións.
Lección 2: Riscos para os intervenientes.
Lección 3: Equipos de protección individual.
Lección 4: Equipos e material de rescate. Embarcacións.
Lección 5: Aspectos característicos da xestión de emerxencias por riadas e inundacións.

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Subxefe da Agrupación
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Xefe da Agrupación
- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Escala de Mandos (Xefe de Unidade, Sección, Grupo ou Equipo)

Destinatarios específicos:

A) Xefes ou responsables dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios) - 30%
B) Xefes ou responsables dos Grupos de emerxencia supramunicipais (GES) - 20%
C) Xefes ou responsables dos Servizos municipais de protección civil e emerxencias - 10%
D) Xefes/as, subxefes/as e mandos das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia - 40%
Este persoal forma parte do Sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais: os/as solicitantes deben ter a condición descrita na base terceira para estes colectivos (ser destinatario do curso)
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou co desempeño das funcións correspondentes ao curso a que se opta, mediante declaración que se efectuará xunto coa solicitude de matrícula no curso, e será obriga de cada alumno/a poñer en coñecemento da Agasp calquera alteración relacionada con ela.
3. Os/as xefes/as, subxefes/as e mandos das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia, deben ter superado o curso básico de protección civil e estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
4. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning) son de nivel básico

Inscrición:

gratuita

DOG Núm. 39 - 26/02/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.