A aplicación da Lei de Prevención de Riscos Laborais nos servicios de extinción de incendios e salvamento

Código:

212028

Data de inscrición:

16/02/2021 - 25/02/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

50

Prazas:

40

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

19/05/2021 - 21/06/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

dende o 19/05/2021 ata o 21/06/2021

Contido:

Módulo I: A Lei de Prevención de Riscos Laborais e os Servizos de Emerxencia (8 horas)
Módulo II: A xurisprudencia e criterios técnicos de aplicación (4 horas)
Módulo III: A estrutura organizativa – xerárquica dos servizos de bombeiros e a súa relación coas figuras preventivas (4 horas)
Módulo IV: O procedemento de traballo como medida organizativa no marco da seguridade do bombeiro nas súas actuacións (10 horas)
Módulo V: A avaliación de riscos. Tipos de avaliacións de riscos (12 horas)
Módulo VI: A organización preventiva dos SEIS/ SPEIS. No parque de bombeiros e durante a prestación de servizo de resposta a incidentes (12 horas)

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios) - 55%
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES) - 30%
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias - 15%

Requisitos:

1) Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso
2) Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 30 - 15/02/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal , e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.