Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Código:

212024

Data de inscrición:

16/02/2021 - 25/02/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

40

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

14/05/2021 - 07/06/2021

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

dende el 14/05/2021 ata o 07/06/2021

Obxectivos:

- Formar ao colectivo de protección civil para intervir coa muller ou fillos/as vítimas dunha situación de violencia de xénero
- Ffacilitar uns coñecementos básicos que permitan coñecer e entender a dinámica deste tipo de violencia, para así desenrolar o/a actuante maior sensibilización e empatía cara as vítimas da mesma.

Contido:

MÓDULO I: INTRODUCIÓN E CONCEPTOS BÁSICOS (10 horas)
- O fenómeno da Violencia de Xénero
- Dinámica e tipos de violencia
- Mitos e realidades
- Indicadores para a detección desta violencia
- Dereitos das mulleres vítimas

MÓDULO 2 - PRIMEIRAS ACTUACIÓNS (10 horas)
- Atención inicial das vítimas
- Vitimización
- Pautas de comunicación
- Actuación con vítimas con diversidade funcional
- Atención integral das vítimas
- Introdución á protección
- Medidas de autoprotección das vítimas

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Voluntarios de AVPC de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 30 - 15/02/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.