Atención á diversidade: a comunidade xorda e a lingua de signos

Código:

212021

Data de inscrición:

16/02/2021 - 25/02/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

30

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

12/04/2021 - 16/04/2021

Aula/local:

TELEPRESENZA- VIDEOCONFERENCIA EN DIRECTO

Horario:

9.30-13.30 horas (videoconferencia en directo)

Días:

12, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2021

Obxectivos:

- Obtener conocimientos básico de la lengua de signos española (LSE).
- Conocer la psicosocioloxía de las personas sordas

Contido:

Módulo 1. Lingua de signos española (LSE) (13 horas)
1) Dactilolóxico ou alfabeto manual
2) Gramática básica
3) Números
4) Saúdos e presentación
5) Solicitar información (preguntas)
6) Vida cotiá (días, accións...)
7) Descrición física das persoas
8) Vocabulario específico. Representación de situacións.
9) Dinámicas LSE.

Módulo 2. Psicosocioloxía das persoas xordas (7 horas)
1) Conceptos básicos: mitos e crenzas equivocadas e definición e etioloxía da xordeira
2) Situación actual: repaso histórico e educación, familia e integración social
3) Recursos técnicos e humanos: para as persoas xordas (audífonos, implantes...) e para todos (intérpretes, videoconferencias...)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter prioritariamente a condición de demandante de emprego.
b) Ter superado o curso básico de protección civil.
c) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para a formación por streaming

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 30 - 15/02/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.