Colaboración do voluntariado de protección civil en dispositivos ante grandes concentracións humanas

Código:

212019

Data de inscrición:

16/02/2021 - 25/02/2021

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

30

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

20/04/2021 - 13/05/2021

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

dende o 20/04/2021 ata o 13/05/2021

Contido:

Módulo I: Dispositivos preventivos ante grandes concentracións humanas (5 horas)
Módulo II: Fases da organización de dispositivos ante grandes concentracións humanas (5 horas)
Módulo III: Aspectos psicosociais ante grandes concentracións humanas (10 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

voluntarios de AVPC de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

Inscrición:

Gratuita

DOG núm 30 - 15/02/2021

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.