Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Código:

202137

Data de inscrición:

14/10/2020 - 21/10/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

20

Prazas:

40

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

04/11/2020 - 24/11/2020

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

do 4 de novembro ao 24 de novembro. Exame 27 de novembro

Obxectivos:

- Formar ao colectivo de protección civil para intervir coa muller ou fillos/as vítimas dunha situación de violencia de xénero
- Ffacilitar uns coñecementos básicos que permitan coñecer e entender a dinámica deste tipo de violencia, para así desenrolar o/a actuante maior sensibilización e empatía cara as vítimas da mesma.

Contido:

Módulo I: A Violencia de xénero. Dinámica e Tipos de violencia. Mitos e realidades. Indicadores para a detección desta violencia. Dereitos das mulleres vítimas.
Módulo II: A atención inicial das vítimas: Victimización. Pautas de comunicación. Actuación con vítimas con diversidade funcional. Atención integral das vítimas. Breve reseña da protección policial. Medidas de Autoprotección das vítimas.

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Voluntarios de AVPC de Galicia

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)

Inscrición:

gratuita

DOG núm 206 - 13/10/2020

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.