Básico de protección civil

Código:

202115

Data de inscrición:

18/08/2020 - 09/09/2020

Número da edición:

16

Horas docentes:

32

Prazas:

60

Modalidade:

En liña

Data Inicio - Fin:

21/09/2020 - 09/10/2020

Aula/local:

curso en liña a través da plataforma da Agasp

Horario:

segundo disposición e necesidade do alumnado

Días:

dende o 21/09/2020 ata o 09/10/2020

Obxectivos:

Adquirir a formación básica necesaria para o exercicio das funcións de protección civil.

Contido:

- Módulo I: A Protección Civil (4 horas)
- Módulo II: Os riscos, accidentes e autoprotección (6 horas)
- Módulo III: Loita contra os incendios (8 horas)
- Módulo IV: Comunicacións (4 horas)
- Módulo V: Actuacións básicas ante emerxencias médicas (8 horas)
- Módulo VI: Igualdade de oportunidades (2 horas)

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl - Candidato/a a voluntario

Destinatarios específicos:

Persoal de ingreso nas agrupacións de voluntarios de protección civil.
Este persoal forma parte do Sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DAS PERSOAS SOLICITANTES:
1. Estar inscrito como candidato/a a voluntario/a na correspondente AVPC do RGAVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matrícula no curso.
3. Os requirimentos técnicos para usar a web dos cursos da Agasp (baseada nunha ferramenta de aprendizaxe electrónica ou e-learning)
DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DO CURSO:
1. Visualización dos contidos
2. Superación dos cuestionarios
3- Cumprimento das tarefas
4. Superación dunha proba final
5. O alumnado que non complete o 50 % da actividade do curso será penalizado coa non admisión en cursos da Agasp durante o prazo de 6 meses.

Inscrición:

Gratuita

DOG Núm. 165 - 17 de agosto de 2020

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.