Avaliación e prevención do risco de colapso da edificación en extinción de incendios

Código:

202050

Data de inscrición:

22/02/2020 - 02/03/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

16

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

21/05/2020 - 22/05/2020

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-18.30

Días:

21 e 22 de maio de 2020

Obxectivos:

Coñecer o funcionamento estático e dinámico das diferentes tipoloxías estruturais que se poden atopar na extinción de incendios con risco de colapso, principalmente naqueles que pola súa magnitude comprometen a estabilidade do propio edificio, así como a seguridade dos servizos de emerxencia intervenientes

Contido:

1 Análise funcional da edificación: sistema estrutural
2 Tipoloxía/morfoloxía da edificación
3 Código técnico da edificación. Documento básico de seguridade e protección fronte a incendios
4 Seguridade e protección contra incendios en cidades patrimonio e/ou centros históricos
5 Estruturas colapsadas

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 21/02/2020

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.