Corte de subministracións en situacións de emerxencias

Código:

202045

Data de inscrición:

22/02/2020 - 02/03/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

24

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

01/06/2020 - 03/06/2020

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-18.30

Días:

1, 2 e 3 de xuño de 2020

Contido:

Módulo 1: Teórico
1. Características xerais
2. Riscos inherentes
3. Desenvolvemento de posibles variantes do sinistro
4. Plan de acción
- Instalacións de auga
- Instalacións de gas
- Características dos gases
- Escenarios de accións
5. Instalacións eléctricas:
- Efectos da corrente eléctrica
- Riscos inherentes á electricidade
- Accións a tomar
- Escenarios das accións
- Procedementos de actuacións conxunta bombeiros - compañías eléctricas e de gases

Módulo 2: Práctico
1. Prácticas en intervención de sucesos
2. Prácticas en intervención con gas natural
3. Prácticas en intervención con electricidade
4. Prácticas en intervención con gases licuados do petróleo (GLP)

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm. 36 - 21/02/2020

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.