Primeira intervención en incendios

Código:

202012

Data de inscrición:

22/02/2020 - 02/03/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

8

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

12/06/2020 - 12/06/2020

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Días:

12 de xuño de 2020

Obxectivos:

Capacitar ao persoal que fose designado para asumir as funcións dos membros dos Equipos de Primeira Intervención, fronte ao risco de incendio nas súas respectivas sedes de traballo, asumindo determinadas atribucións dentro do plan de autoprotección

Contido:

Módulo 1: Tecnoloxía do lume
Módulo 2: Axentes extintores
Módulo 3: Prácticas de extinción de incendios con extintores de po polivalente
Módulo 4: Sistemas de detección e extinción automática

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM. 36 - 21/02/2020

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.

Requests:

A Agasp proporcionará a manutención(de luns a venres) ás persoas desempregadas admitidas nos cursos e así o soliciten, nos termos que esta estableza e sempre dentro do recinto da Agasp.
A situación de desemprego deberá acreditala o/a alumno/a seleccionado/a na data de inicio do curso, mediante a presentación da tarxeta de desemprego ou calquera documentación acreditativa valida en dereito.