Rescate en ríos, riadas e inundacións

Código:

202010

Data de inscrición:

22/02/2020 - 02/03/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

22

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

25/05/2020 - 27/05/2020

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Días:

25, 26 e 27 de maio de 2020

Obxectivos:

Dotar ao persoal do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia, o que se refire o artigo 43.3º da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, da formación necesaria para o exercicio da súa función e que adquiran coñecementos teórico-prácticos para poder acometer en suficientes condicións de seguridade un rescate tanto en augas rápidas coma no transcurso dunha inundación.

Contido:

Módulo 1: Coñecemento do medio. Riscos específicos do entorno acuático
Módulo 2: Equipos de protección individual específicos do medio acuático.
Módulo 3: Normas básicas de seguridade e autoproteción no medio acuático
Módulo 4: Filosofía do rescate
Módulo 5: Comunicacións internas e externas
Módulo 6: Técnicas de rescate en augas rápidas
Módulo 7: Busca de persoas desaparecidas
Módulo 8: Instalacións provisionais de acceso e evacuación con cordas
Módulo 9: Maniobras con embarcación

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
c) Todos os participantes deberán ter coñecementos básicos de natación
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.
3) EQUIPAMENTO que deberá traer o alumnado o 2º e o 3º día: escarpíns de neopreno de sola dura, ou na súa falta escarpíns sen sola xunto con botas de trekking ou similar. Opcional: luvas de neopreno.

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM. 36 - 21/02/2020

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.

Requests:

A Agasp proporcionará a manutención(de luns a venres) ás persoas desempregadas admitidas nos cursos e así o soliciten, nos termos que esta estableza e sempre dentro do recinto da Agasp.
A situación de desemprego deberá acreditala o/a alumno/a seleccionado/a na data de inicio do curso, mediante a presentación da tarxeta de desemprego ou calquera documentación acreditativa valida en dereito.