Rescate en lugares de dificil acceso (II)

Código:

202009

Data de inscrición:

22/02/2020 - 02/03/2020

Número da edición:

1

Horas docentes:

24

Prazas:

12

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

11/05/2020 - 13/05/2020

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Localización:

AGASP

Horario:

9.00-14.00 e 16.00-19.00

Días:

11, 12 e 13 de maio de 2020

Contido:

Módulo teórico (4 horas):
1. Normas aplicables, tipos ensaio e certificación equipos, medios, materiais avanzados e cordas
2. Técnicas rescate, realización ancoraxes, nós avanzados

Módulo prático (20 horas):
1. Técnicas de rescate
2. Nós, ancoraxes e fraccionamentos
3. As cordas: en rescate vertical, cambio en suspensión
4. Trípode para rescate en pozos e locais subterráneos
5. Polipastos e polifrenos
6. Salvamento de persoas accidentadas:
a) En suspensión con desbloqueo do anticaídas o bloqueador do accidentado
b) En padiola no interior dun recinto subterráneo

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
c) Ter o curso de rescate en lugares de dificil acceso (I)
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG NÚM. 36 - 21/02/2020

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.

Requests:

A Agasp proporcionará a manutención(de luns a venres) ás persoas desempregadas admitidas nos cursos e así o soliciten, nos termos que esta estableza e sempre dentro do recinto da Agasp.
A situación de desemprego deberá acreditala o/a alumno/a seleccionado/a na data de inicio do curso, mediante a presentación da tarxeta de desemprego ou calquera documentación acreditativa valida en dereito.