Movemento de cargas e rescate con dispositivos específicos

Código:

192212

Data de inscrición:

09/08/2019 - 16/09/2019

Número da edición:

3

Horas docentes:

16

Prazas:

12

Modalidade:

Presencial

Lugar:

Poio (Pontevedra)

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-18.30

Días:

23 e 24 de novembro de 2019

Contido:

Módulo 1: Traballos en altura: riscos específicos e EPI’S utilizados
Módulo 2: Cabestrantes ou Winch. Utilización, funcionamento, tipoloxía, etc

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm 150 - 08/08/2019

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.