Coordinación de equipos e recursos intervenientes na busca de desaparecidos

Código:

192206

Data de inscrición:

09/08/2019 - 16/09/2019

Número da edición:

2

Horas docentes:

20

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

22/11/2019 - 24/11/2019

Lugar:

Coruña, A (Coruña, A)

Horario:

venres: 16.00-21.00 / sábado: 9.00-14.00 e 16.00-21.00 / domingo: 9.00-14.00

Días:

22, 23 e 24 de novembro de 2019

Contido:

Módulo 1: Marco legal e obxectivos
Módulo 2: Bases legais, responsabilidades e aspectos de coordinación nas buscas
Módulo 3: Medios e recursos mobilizables. Protocolos de actuación.
Módulo 4: Supostos prácticos de coordinación

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia
Este persoal forma parte do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Requisitos xerais:
a) Ter superado o curso básico de protección civil.
b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm 150 - 08/08/2019

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.