Básico de protección civil

Código:

192204

Data de inscrición:

09/08/2019 - 16/09/2019

Número da edición:

19

Horas docentes:

32

Prazas:

25

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

16/11/2019 - 30/11/2019

Lugar:

Mondariz (Pontevedra)

Horario:

sabados de 9:00 a 14:00 e 15:00 a 18:30 / domingos 9:30 a 13:30

Días:

16, 17, 23, 24 e 30 de novembro de 2019

Obxectivos:

Adquirir a formación básica necesaria para o exercicio das funcións de protección civil.

Contido:

- Módulo I: A Protección Civil.
- Módulo II: Os riscos, accidentes e autoprotección.
- Módulo III: Loita contra os incendios.
- Módulo IV: Comunicacións.
- Módulo V: Actuacións básicas ante emerxencias médicas.
- Módulo VI: Igualdade de oportunidades.
O contido do curso divídese en dúas partes:
Teoría: 22 horas
Práctica: 10 horas

Destinatarios:

- Agrupacións de Voluntarios de Protección Civíl

Destinatarios específicos:

Persoal de ingreso nas agrupacións de voluntarios de protección civil.
Este persoal forma parte do Sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia).

Requisitos:

1. Estar inscrito como candidato/a a voluntario/a na correspondente AVPC do RGAVPC.
2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

DOG núm 150 - 08/08/2019

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.