Intervención en vehículos especiais (gas, híbridos, eléctricos)

Código:

192184

Data de inscrición:

09/07/2019 - 06/09/2019

Número da edición:

3

Horas docentes:

16

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

11/11/2019 - 12/11/2019

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

9.00-14.00 e 15.30-18.30

Días:

11 e 12 de novembro de 2019

Contido:

1. Introdución e Normas Euro sobre emisións:
2. Vehículos de gas licuado do petróleo ( GLP)
3. Vehículos de gas natural licuado comprimido
4. Vehículos híbridos e eléctricos
5. Vehículos de hidróxeno
6. Equipos de protección individual para intervención en vehículos especiais

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios) 55%
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES) 30%
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias 15%

Requisitos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

convocatoria DOG núm 128 - 08/07/2019

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.