Responsabilidade civil e penal dos corpos de emerxencia

Código:

192048

Data de inscrición:

16/02/2019 - 25/02/2019

Número da edición:

1

Horas docentes:

24

Prazas:

20

Modalidade:

Presencial

Data Inicio - Fin:

14/05/2019 - 16/05/2019

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Horario:

10.00-14.00 e 15.30-19.30

Días:

14, 15 e 16 de maio de 2019

Contido:

Módulo 1: Bloque xenérico e Bloque a Responsabilidade civil
- A responsabilidade: concepto e notas características
- A responsabilidade civil: elementos de análises da responsabilidade civil e a responsabilidade contractual e extracontractual
- Especial referencia á responsabilidade ex-delito.
- A responsabilidade por feitos propios e alleos

Módulo 2: A responsabilidade penal
- Elementos de análises da responsabilidade penal
- Feitos delituosos específicos no ámbito de actuacións dos corpos de emerxencias. Interacción persoa física-persoa xurídica e responsabilidade penal

Destinatarios:

- Bombeiros dos Parques Municipais
- Bombeiros dos Parques de Consorcios
- Grupo de Emerxencias Supramunicipal
- Servizos municipais de protección civíl e emerxencias

Destinatarios específicos:

- Bombeiros dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
- Persoal dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
- Persoal dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

Requisitos:

Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso ao que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matricula no curso.

Inscrición:

gratuita

convocatoria DOG núm 33 - 15/02/2019

Publicacións admitidas:

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.
A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal ou por fax ao número 886 20 61 23, e cunha antelación de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.