Rexistro profesional de socorristas acuáticos de Galicia

Inscrición no Rexistro profesional de socorristas acuáticos de Galicia

Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. (DOG núm. 67, do 9 de abril de 2012)

Decreto 35/2017, do 30 de marzo, polo que se modifica o Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. (DOG núm. 69, do 7 de abril de 2017)

Seccións do rexistro

 1. Socorrista en instalacións acuáticas
 2. Socorrista en espazos acuáticos naturais

Documentación

 1. Solicitude de inscrición e declaración responsable (anexos III e IV).
 2. Fotocopia do DNI ou documento que acredite a identidade da persoa solicitante ou autorización á Agasp para a consulta dos datos de identidade no sistema de verificación de datos de identidade.
 3. Dúas fotos tamaño carné.
 4. Documentación xustificativa do cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 6 ou na disposición transitoria única do DECRETO 104/2012, do 16 de marzo.
 5. Documentación xustificativa do pagamento das taxas correspondentes.

Forma de presentación

As solicitudes poderán presentarse das seguintes formas:

 1. No rexistro da Academia Galega de Seguridade Pública (r/ Cultura s/n- A Estrada - Pontevedra).
 2. A través das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que son as seguintes:
  • No rexistro electrónico da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/.
  • Nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos aos que se refire o artigo 2.1. da Lei 39/2015, da 1 de outubro.
  • Nas oficinas de Correos, na forma que regulamentariamente se estableza.
  • Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.
  • Nas oficinas de asistencia en materia de rexistros.
  • En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.

TAXAS

Códigos

Consellería: 04 Presidencia, Administracións Pública e Xustiza

Delegación: 13 Servizos Centrais

Servizo: 19 Academia Galega de Seguridade Pública

Taxa: 300200 Inscrición en rexistros oficiais. Primeira inscrición. Modificacións da primeira inscrición

Obxecto de pago

Rexistro profesional de socorristas acuáticos de Galicia - Primeira inscrición

ou

Rexistro profesional de socorristas acuáticos de Galicia - Modificación ou Renovación

Importe (segundo proceda)

Primeira inscrición:                 10,26 €

ou

Modificación ou renovación:    5,18 €

Impresos

 • Dispoñibles nos rexistros administrativos da Xunta de Galicia.
 • Tamén no seguinte acceso da páxina web da Xunta de Galicia:

Acceso