Próximas edicións do curso para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

venres, 3 Xuño, 2022

De conformidade co establecido na epígrafe primeira da Resolución do 5 de maio de 2022 pola que se fixan os criterios reguladores do curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas durante o ano 2022, publícanse as próximas edicións do curso para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, que se desenvolverán na sede da Academia Galega de Seguridade Pública (Avda. da Cultura, s/n, 36680 A Estrada, Pontevedra).

 

Requisitos de participación
1. Estes cursos de formación van destinados ás persoas que pretendan realizar a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.
2. As persoas aspirantes deberán posuír, na data de remate do prazo de presentación de solicitudes, os seguintes requisitos exixidos polo artigo 6 do Decreto 48/2021:
a) Ser maior de idade.
b) Ter a nacionalidade española ou dalgún dos países que integran a Unión Europea ou estar en posesión do permiso de residencia e traballo correspondentes.
c) Carecer de antecedentes penais.
d) Ter a aptitude psicolóxica necesaria acreditada consonte o que dispón o artigo 8.4 do Decreto 48/2021.

Presentación de solicitudes e prazo:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https:sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo para a presentación da devandita solicitude, vinculada co procedemento PR471A, abrirase ao día seguinte de que se publique a presente resolución no DOG ata o día 2 de xaneiro de 2023 (o modelo de solicitude figura como anexo a esta resolución (anexo I).

Cando se acade un número mínimo de 20 solicitudes, a Agasp programará a súa realización e publicará na súa páxina web a listaxe de persoas admitidas e as excluídas en cada edición que se realice, e ademais, as persoas interesadas recibirán un correo electrónico e un sms, indicándolles toda a información relativa ao curso (data de realización e horario).

Documentación complementaria

Documentación complementaria necesaria para solicitar a inscrición no curso.

As persoas interesadas na realización do curso de formación deberán achegar coa solicitude o certificado de aptitude psicolóxica.

Este certificado poderá ser expedido por un centro médico-psicotécnico debidamente autorizado consonte o disposto no Real decreto 170/2010, do 19 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de centros de recoñecemento destinados a verificar as aptitudes psicofísicas dos condutores ou por persoal colexiado coa titulación de Psicoloxía ou Medicina.

A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica.

Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o cal poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

Lugar, desenvolvemento e duración da realización do curso ao longo do ano 2022

O curso desenvolverase na sede da Academia Galega de Seguridade Pública (avda. da Cultura, s/n, 36680 A Estrada, Pontevedra) e o horario das clases será das 10.00 ás 14.00 horas e das 15.30 ás 17.30 horas.

Ao remate farase un exame de coñecementos que consistirá nun test de 20 preguntas. Para obter os 5 puntos será necesario responder correctamente 10 preguntas. As respostas erróneas non descontarán para o cómputo total das correctas. A persoa encargada da dirección do curso será a responsable da súa avaliación e de expedir a acreditación de telo superado.

Cando o número de solicitudes sexa inferior a 20, suspenderase a realización do curso e os aspirantes serán inscritos na edición seguinte.

As persoas seleccionadas que non se presenten ao curso sen causa xustificada serán penalizadas e non poderán volver solicitar a inscrición nun prazo de 90 días.

Duración e temario: o curso ten unha duración de 6 horas, para superalo, será necesario asistir á totalidade das horas lectivas e obter unha nota mínima de 5 puntos no exame de coñecementos sobre as materias que a continuación se relacionan (pode descargar o temario premendo neste enlace):

 1. Aspectos básicos da normativa de espectáculos públicos e actividades recreativas.
 2. Aspectos básicos da normativa de xogo.
 3. Dereitos e deberes das persoas espectadoras e usuarias. Dereitos fundamentais.
 4. Dereito de admisión.
 5. Medidas de seguridade nos establecementos abertos ao público e normativa de autoprotección.
 6. Normativa sobre horarios dos establecementos abertos ao público, dos espectáculos públicos e das actividades recreativas.
 7. Réxime xurídico das persoas menores de idade.
 8. Aspectos básicos da normativa en materia de igualdade.
 9. Conceptos básicos de primeiros auxilios.
 10. Protocolo que se deberá seguir en situacións de perigo.
 11. Técnicas básicas de autocontrol en situacións de extrema necesidade.