Información básica sobre protección de datos persoais

Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Vicepresidencia e Consellería de presidencia, Administracións Públicas e Xustiza - Academia Galega de Seguridade Pública
Finalidades do tratamento Xestionar os alumnos, datos xerais dos alumnos, inscrición en formacións e avisos sobre os cursos de formación da Academia Galega de Seguridade Pública
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais