Convocatorias DOG

08/07/2019
Destinatarios:
Protección civil / Voluntariado, Profesionais emerxencias / Bombeiros / GES
Observacións:
RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2019 pola que se convocan cursos de formación continua para os servizos de extinción de incendios e salvamento, grupos de emerxencias supramunicipais e servizos municipais de protección civil e emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia.
18/03/2019
Destinatarios:
Control de acceso
Observacións:
RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2019 pola que se fai pública a relación de aspirantes declarados/as aptos/as nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas convocadas mediante a Resolución do 29 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 212, do 7 de novembro).
11/03/2019
Destinatarios:
Policía local
Observacións:
DECRETO 20/2019, do 28 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local.
01/03/2019
Destinatarios:
Protección civil / Voluntariado
Observacións:
RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos descentralizados no ámbito da formación continua para o persoal das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia
01/03/2019
Destinatarios:
Salvamento Socorrismo
Observacións:
RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos de reciclaxe de socorrismo acuático, válidos para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia
28/02/2019
Destinatarios:
Salvamento Socorrismo
Observacións:
RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDO-IA) e en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN), para licenciados ou graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas, coobxectivo de acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seuexercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súainscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia