Policía autonómica

×

Mensaxe de erro

  • Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in DatabaseConnection->__construct() (line 335 of /var/www/vhosts/w_agasp/html/includes/database/database.inc).
  • Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in DatabaseConnection->__construct() (line 335 of /var/www/vhosts/w_agasp/html/includes/database/database.inc).

O artigo 47 da Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de forzas e corpos de seguridade, recolle a posibilidade de que as Comunidades Autónomas que non fixesen uso das posibilidades previstas no artigo 37.1 da mesma, poidan solicitar ao Goberno da Nación, a través do Ministerio do Interior e para o exercicio das funcións previstas no artigo 38.1, a adscrición de Unidades do Corpo Nacional de Policía, e que as condicións da devandita adscrición se determinaán en acordos administrativos de colaboración de carácter específico.

Na súa virtude, o 22 de outubro de 1990, instrumentouse o Acordo Administrativo de Colaboración entre o Ministerio do Interior e a Comunidade Autónoma de Galicia en materia policial, constituíndose e adscribíndose unha Unidade do Corpo Nacional de Policía, por Orde do Ministerio do Interior, do 19 xuño de 1991, que no seu artigo primeiro establece que a unidade policial depende organicamente do Ministerio do Interior e funcionalmente da Xunta de Galicia.

Esta dependencia funcional exércese na actualidade pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,  Administracións Públicas e  Xustiza, a través da Dirección  Xeral de  Emerxencias e Interior. Así mesmo, disponse que durante o tempo da adscrición a unidade policial cumprirá as ordes e directrices das autoridades competentes da Xunta de Galicia, diante das que renderá contas das súas actuacións.

Desde a súa creación en 1991, a Unidade da Policía Nacional adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia vén desempeñando funcións de Policía Autonómica, de acordo coas previsións do artigo 38.1 da Lei Orgánica 2/1986, crecendo na prestación dos seus servizos para dar resposta á asunción paulatina de novas funcións e competencias pola Administración galega, para o que tamén se produce un axuste nos seus efectivos e na distribución territorial.

Na actualidade, esta Unidade vén prestando importantes funcións en materia de seguridade; de protección de vítimas de violencia de xénero; de prevención e investigación de incendios forestais; de loita contra o furtivismo e marisqueo ilegal; de protección de medio natural e do patrimonio cultural; de protección de menores e familia, ademais doutras funcións transversais e administrativas.

Cursos relacionados

466 resultados obtidos para a busca de... Policía autonómica

Instagram

Material
multimedia