Procesos

2024

Resolución do 11 de xaneiro de 2024 da Dirección Xeral da AGASP pola que se fai publica a adxudicación de prazas do proceso selectivo de acceso por promoción interna nos corpos de PL de Galicia, escala básica, categoría de oficial

2023

Resolución do tribunal pola que se fan publicas as cualificacións definitivas do caso práctico, listaxe de aprobados e de reserva do proceso de acceso por promoción interna nos corpos da PL de Galicia, escala básica, categoría de oficial

Resolución do tribunal designado pola Resolución do 19 de outubro de 2023 (DOG núm. 207 do 31 de outubro), que deberá cualificar o proceso de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, convocados pola Orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 86 do 05.05.2023).

Segundo o establecido na base 5.2 da convocatoria do proceso selectivo, publícase xunto con esta resolución os seguintes anexos: 

  • Anexo I: listaxe das persoas aspirantes que realizaron o caso práctico coas cualificacións definitivas acadadas no mesmo, por orde decrecente de puntuación.
  • Anexo II: listaxe das persoas aspirantes que realizaron o caso práctico coas cualificacións definitivas acadadas no mesmo, por orde alfabética.
  • Anexo III: listaxe de persoas aprobadas no proceso selectivo, por orde decrecente de puntuación.
  • Anexo IV: listaxe de reserva do proceso selectivo.

 

 

 

Anexo I Cualificacións definitivas 1 exercicio por orde de puntuación 

Anexo II Cualificacións definitiva 1 exercicio por orde alfabética

Anexo III Aspirantes convocados ao caso práctico

Anexo IV Criterios corrección Oficiais 2023

RESOLUCIÓN do tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de PL de Galicia, escala básica, categoría de oficial

RESOLUCIÓN do tribunal designado pola Resolución do 19 de outubro de 2023 (DOG núm. 207 de 31 de outubro), que deberá cualificar o proceso de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, convocados pola Orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 86 do 05.05.2023).

Anexos coas cualificacións provisionais do 1º exercicio do proceso de acceso por promoción interna nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de oficial:

  • Anexo I: listaxe de persoas aspirantes que realizaron o 1º exercicio coas cualificacións provisionais obtidas no mesmo, por orde decrecente de puntuación
  • Anexo II: listaxe de persoas aspirantes que realizaron o 1º exercicio coas cualificacións provisionais obtidas no mesmo, por orde alfabética

 

Cuestionario e plantilla de respostas correctas do 1º exercicio e enunciado da proba de coñecementos da lingua galega do proceso de acceso por promoción interna nos corpos de PL de Galicia, escala básica, categoría de oficial
RESOLUCIÓN  pola que se fai pública a baremación definitiva da fase de concurso do proceso de acceso por promoción interna nos corpos de PL de Galicia, escala básica, categoría de oficial (PR461C)

Resolución do 29 de novembro de 2023, do tribunal nomeado por Resolución de 19 de outubro de 2023 (DOG número 207, do 31 de outubro de 2023) que cualifica o proceso selectivo de acceso por promoción interna e mobilidade nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de oficial (códigos de procedemento PR461C e PR461H), convocado mediante Orde do 19 de abril (DOG número 86, do 5 de maio)..

Anexos coa baremación definitiva da fase de concurso do proceso de acceso por promoción interna nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de oficial:

  • Anexo I: baremación definitiva da fase de concurso do proceso de acceso por promoción interna nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, con indicación da puntuación obtida polas distintas persoas aspirantes en cada epígrafe (orden alfabética)
  • Anexo II: baremación definitiva da fase de concurso do proceso de acceso por promoción interna nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, con indicación da puntuación obtida polas distintas persoas aspirantes en cada epígrafe (orden por puntuación decrecente)

 

RESOLUCIÓN do tribunal designado pola Resolución do 19 de outubro de 2023 (DOG núm. 207 de 31 de outubro), que deberá cualificar o proceso selectivo de acceso por promoción interna e mobilidade nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, convocados pola Orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 156 do 18.08.2022).