Procesos de Control de Acceso

2019

Resolución do 8 de novembro de 2019, pola que se aproban e fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a renovación da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

Resolución do 8 de novembro de 2019, pola que se aproban e fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

Resolución do 8 de novembro de 2019, pola que se aproban e fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

 

A Academia Galega de Seguridade Pública convoca mediante Resolución do 27 de setembro de 2019 (DOG núm. 191 do 8 de outubro de 2019) as probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O obxecto desta resolución é a convocatoria das probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e a súa expedición.

As probas rexeranse polo establecido nesta resolución e nas bases xerais recollidas na Orde do 21 de abril de 2010 (DOG núm. 78, do 27 de abril).

Os códigos dos procedementos regulados son  PR473A e  PR473B.

 

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes do procedemento  PR473A presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,  https://sede. xunta. gal.

Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes  presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 ( https://sede. xunta. gal/ chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia, desde o día 09/10/2019 ao 06/11/2019, ambos inclusive.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo ao cartafol do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Calquera dúbida ou aclaración póñanse en contacto co Servizo de Formación en Seguridade Pública no teléfono 886 206 110 ou ben no correo electrónico formacion.agasp@xunta.gal.

Resolución do 8 de novembro de 2019, pola que se aproban e fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a renovación da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

Resolución do 8 de novembro de 2019, pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluidos ás probas para a obtención da habilitación de personal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2019 pola que se aproban e fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, así como a composición do tribunal cualificador e a data, a hora e o lugar de realización das probas.

 

Data, lugar e hora de desenvolvemento das probas:

Convocarase os/as aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización das probas, que terán lugar o próximo día 12 de decembro de 2019, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na avda. da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba de coñecementos:

Ás 10.00 horas.

Proba psicolóxica:

Ás 12.30 horas.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2019 pola que se aproban e fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, así como a composición do tribunal cualificador e a data, a hora e o lugar de realización das probas.

 

 

 

Resolución do 8 de novembro de 2019, pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a renovación da habilitación de persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2019 pola que se aproban e fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a renovación da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas