Procesos de Control de Acceso

Obtención

Convocatoria

Convocatoria de cursos de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

ANUNCIO do 16 de xuño de 2021 polo que se lles informa ás persoas interesadas na obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas da convocatoria de cursos para obtención da acreditación de control de acceso aos espectáculos públicos e actividades recreativas, así como aos establecementos ou espazos abertos ao público (códigos de procedemento PR471A e PR472A)

Resolución do 14 de xuño de 2021 pola que se convocan 4 edicións do curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas (códigos do procedemento PR471A e PR472A)

Requisitos de participación
1. Este curso de formación vai destinado ás persoas que pretendan realizar a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.
2. Para poder ser admitido/a no curso de formación será necesario presentar unha solicitude no prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na páxina web da Academia Galega de Seguridade Pública.
3. As persoas aspirantes deberán posuír, na data de remate do prazo de presentación de solicitudes prevista nesta convocatoria, os seguintes requisitos exixidos polo artigo 6 do Decreto 48/2021:
a) Ser maior de idade.
b) Ter a nacionalidade española ou dalgún dos países que integran a Unión Europea ou estar en posesión do permiso de residencia e traballo correspondentes.
c) Carecer de antecedentes penais.
d) Ter a aptitude psicolóxica necesaria acreditada consonte o que dispón o artigo 8.4 do Decreto 48/2021.

Prazo de presentación de solicitudes:

O prazo para a presentación de solicitudes é de 10 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación no DOG do anuncio de convocatoria: do 28 de xuño ao 9 de xullo de 2021

Lugar de presentación de solicitudes
As solicitudes do procedemento PR471A presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Datas, horario, duración, desenvolvemento e lugar de realización do curso
1. Datas:
       1ª edición:.30 de xuño
       2ª edición:.7 de xullo
       3ª edición:.14 de xullo
       4ª edición:.21 de xullo
2. Horario: de 10.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 17.30 horas.
3. Duración e temario: o curso consta de 6 horas, para superalo, será necesario asistir á totalidade das horas lectivas e obter unha nota mínima de 5 puntos no exame de coñecementos sobre as materias que a continuación se relacionan (pode descargar o temario premendo neste enlace):

 1. Aspectos básicos da normativa de espectáculos públicos e actividades recreativas.
 2. Aspectos básicos da normativa de xogo.
 3. Dereitos e deberes das persoas espectadoras e usuarias. Dereitos fundamentais.
 4. Dereito de admisión.
 5. Medidas de seguridade nos establecementos abertos ao público e normativa de autoprotección.
 6. Normativa sobre horarios dos establecementos abertos ao público, dos espectáculos públicos e das actividades recreativas.
 7. Réxime xurídico das persoas menores de idade.
 8. Aspectos básicos da normativa en materia de igualdade.
 9. Conceptos básicos de primeiros auxilios.
 10. Protocolo que se deberá seguir en situacións de perigo.
 11. Técnicas básicas de autocontrol en situacións de extrema necesidade.

A Academia Galega de Seguridade Pública convoca mediante Resolución do 26 de outubro de 2020 (DOG núm. 225 do 6 de novembro de 2020) as probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O obxecto desta resolución é a convocatoria das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e a súa expedición.

As probas rexeranse polo establecido nesta resolución e nas bases xerais recollidas na Orde do 21 de abril de 2010 (DOG núm. 78, do 27 de abril).

Os códigos dos procedementos regulados son  PR471A e  PR472A.

 

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes do procedemento  PR471A presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,  https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes  presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 ( https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia, desde o día 09/11/2020 ao 04/12/2020, ambos inclusive.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo ao Cartafol do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Calquera dúbida ou aclaración póñanse en contacto co Servizo de Formación en Seguridade Pública no teléfono 886 206 110 ou ben no correo electrónico formacion.agasp@xunta.gal.

 

Programa das probas de selección para a obtención da habilitación necesaria para realizar a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

1. Constitución española de 1978: dereitos e deberes fundamentais da persoa.

2. Normativa básica do dereito de admisión.

3. Normativa básica sobre follas de reclamacións.

4. Nocións básicas sobre a posesión de armas nos locais de pública concorrencia.

5. Normativa sobre horarios de establecementos públicos.

6. Normativa sobre menores de idade e limitacións á oferta de bebidas alcohólicas e tabaco.

7. Nocións básicas sobre medidas de seguridade nos establecementos de pública concorrencia: plans de seguridade, seguridade contra incendios, saídas de emerxencia e evacuación.

8. Conceptos básicos de primeiros auxilios para atender situacións de asistencia sanitaria inmediata.

9. Criterios de actuación en situacións de perigo para as persoas. A interactuación persoal para previr situacións de riscos específicos e os diferentes tipos de comportamentos das persoas noutras situacións previsibles.

 

A Academia Galega de Seguridade Pública convoca mediante Resolución do 27 de febreiro de 2020 (DOG núm. 45 do 6 de marzo de 2020) as probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O obxecto desta resolución é a convocatoria das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e a súa expedición.

As probas rexeranse polo establecido nesta resolución e nas bases xerais recollidas na Orde do 21 de abril de 2010 (DOG núm. 78, do 27 de abril).

Os códigos dos procedementos regulados son  PR471A e  PR472A.

 

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes do procedemento  PR471A presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,  https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes  presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 ( https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia, desde o día 09/03/2020 ao 06/04/2020, ambos inclusive.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo ao cartafol do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Calquera dúbida ou aclaración póñanse en contacto co Servizo de Formación en Seguridade Pública no teléfono 886 206 110 ou ben no correo electrónico formacion.agasp@xunta.gal.

 

Programa das probas de selección para a obtención da habilitación necesaria para realizar a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

1. Constitución española de 1978: dereitos e deberes fundamentais da persoa.

2. Normativa básica do dereito de admisión.

3. Normativa básica sobre follas de reclamacións.

4. Nocións básicas sobre a posesión de armas nos locais de pública concorrencia.

5. Normativa sobre horarios de establecementos públicos.

6. Normativa sobre menores de idade e limitacións á oferta de bebidas alcohólicas e tabaco.

7. Nocións básicas sobre medidas de seguridade nos establecementos de pública concorrencia: plans de seguridade, seguridade contra incendios, saídas de emerxencia e evacuación.

8. Conceptos básicos de primeiros auxilios para atender situacións de asistencia sanitaria inmediata.

9. Criterios de actuación en situacións de perigo para as persoas. A interactuación persoal para previr situacións de riscos específicos e os diferentes tipos de comportamentos das persoas noutras situacións previsibles.

 

 

A Academia Galega de Seguridade Pública convoca mediante Resolución do 27 de setembro de 2019 (DOG núm. 191 do 8 de outubro de 2019) as probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O obxecto desta resolución é a convocatoria das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e a súa expedición.

As probas rexeranse polo establecido nesta resolución e nas bases xerais recollidas na Orde do 21 de abril de 2010 (DOG núm. 78, do 27 de abril).

Os códigos dos procedementos regulados son  PR471A e  PR472A.

 

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes do procedemento  PR471A presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,  https://sede. xunta. gal.

Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes  presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 ( https://sede. xunta. gal/ chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia, desde o día 09/10/2019 ao 06/11/2019, ambos inclusive.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo ao cartafol do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Calquera dúbida ou aclaración póñanse en contacto co Servizo de Formación en Seguridade Pública no teléfono 886 206 110 ou ben no correo electrónico formacion.agasp@xunta.gal.

 

Programa das probas de selección para a obtención da habilitación necesaria para realizar a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

1. Constitución española de 1978: dereitos e deberes fundamentais da persoa.

2. Normativa básica do dereito de admisión.

3. Normativa básica sobre follas de reclamacións.

4. Nocións básicas sobre a posesión de armas nos locais de pública concorrencia.

5. Normativa sobre horarios de establecementos públicos.

6. Normativa sobre menores de idade e limitacións á oferta de bebidas alcohólicas e tabaco.

7. Nocións básicas sobre medidas de seguridade nos establecementos de pública concorrencia: plans de seguridade, seguridade contra incendios, saídas de emerxencia e evacuación.

8. Conceptos básicos de primeiros auxilios para atender situacións de asistencia sanitaria inmediata.

9. Criterios de actuación en situacións de perigo para as persoas. A interactuación persoal para previr situacións de riscos específicos e os diferentes tipos de comportamentos das persoas noutras situación previsibles.

O obxecto desta resolución é a convocatoria das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e a súa expedición.

 As probas rexeranse polo establecido nesta resolución e nas bases xerais recollidas na Orde do 21 de abril de 2010 (DOG nº 78, do 27 de abril).

Os códigos dos procedementos regulados son PR471A e PR472A.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes do procedemento PR471A presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia, desde o día 08/11/2018 ao día 05/12/2018, ambos inclusive.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos logo da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medio electrónicos accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación elec trónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Calquera dúbida ou aclaración ponánse en contacto co Servizo de Formación en Seguridade Pública no teléfono 886 206 110 ou ben no correo electrónico formacion.agasp@xunta.gal.

A Academia Galega de Seguridade Pública convoca mediante Resolución do 20 de abril de 2018 (DOG núm. 85 de 3 de maio de 2018) as probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O obxecto desta resolución é a convocatoria das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e a súa expedición.

As probas rexeranse polo establecido nesta resolución e nas bases xerais recollidas na Orde do 21 de abril de 2010 (DOG núm. 78, do 27 de abril).

Os códigos dos procedementos regulados son PR471A e PR472A.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes do procedemento PR471A presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia, dende o día 04/05/2018 ao día 23/05/2018, ambos inclusive.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Calquera dúbida ou aclaración ponánse en contacto co Servizo de Formación en Seguridade Pública no teléfono 886 206 110 ou ben no correo electrónico formacion.agasp@xunta.gal.

Lista de aprobados

Listaxe de persoal declarado APTO nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar no prazo de dez días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude axustada ao modelo oficial (PR472A) que se publicou como anexo II na Resolución do 27 de febreiro de 2020 (DOG núm. 45, do 6 de marzo), xunto co xustificante de ter aboada a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O pagamento da taxa poderá facerse en calquera das modalidades previstas no punto quinto da Resolución do 27 de febreiro de 2020 (DOG núm. 45, do 6 de marzo), debendo cubrir os seguintes códigos no modelo de autoliquidación:

Consellería de: Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Código: 04.

Delegación de servizos centrais.

Código: 13.

Servizo de Interior e Espectáculos Públicos.

Código: 20.

Taxa: denominación: expedición e renovación da habilitación.

Código: 30.48.02.

Total: 6,23 euros.

Listaxe de persoal declarado APTO nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar no prazo de dez días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude axustada ao modelo oficial (PR472A), que se publicou como anexo II na Resolución do 26 de outubro de 2020 (DOG núm. 225, do 6 de novembro), xunto co xustificante de ter aboado a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O pagamento da taxa poderá facerse en calquera das modalidades previstas na disposición quinta da resolución de convocatoria, e deberanse cubrir os seguintes códigos no modelo de autoliquidación:

Consellería de: Presidencia, Xustiza e Turismo.
Código: 04.
Delegación de servizos centrais.
Servizo de Interior e Espectáculos Públicos.
Código: 20.
Taxa. Denominación: expedición e renovación da habilitación.
Código: 30.48.02.
Total: 6,23 euros.

Listaxe de persoal declarado APTO nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

As/os aspirantes que superaron as probas deberán presentar unha solicitude dirixida á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior axustado ao modelo normalizado que figura como anexo II da Resolución do 27 de setembro de 2019 (DOG núm. 191, do 8 de outubro)  (código PR472A) xunto co xustificante de ter aboada a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, necesaria para desenvolver a función de control de acceso, xunto co distintivo que os identifique e acredite como persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

As solicitudes poderán presentarse segundo o establecido no punto sexto da Resolución do 27 de setembro de 2019 (DOG núm. 191, do 8 de outubro) no prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da relación definitiva das/os aspirantes que superaron as probas no Diario Oficial de Galicia.

O pagamento da taxa poderá facerse en calquera das modalidades previstas no punto quinto da Resolución do 27 de setembro de 2019 (DOG núm. 191, do 8 de outubro), debendo cubrir os seguintes códigos no modelo de autoliquidación:

Consellería de: Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Código: 04.

Delegación de servizos centrais.

Código: 13.

Servizo de Interior e Espectáculos Públicos.

Código: 20.

Taxa: denominación: expedición e renovación da habilitación.

Código: 30.48.02.

Total: 6,08 euros.

Listaxe de persoal declarado APTO nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar no prazo de dez días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude axustada ao modelo oficial (PR472A) que se publicou como anexo II na Resolución do 29 de outubro de 2019 (DOG núm. 212, do 7 de novembro), xunto co xustificante de ter aboado a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Listaxe de persoal declarado APTO nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, convocadas pola Resolución do 20 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 85, do 3 de maio).

Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar, no prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude axustada ao modelo oficial (PR472A) que se publicou como anexo II na Resolución do 20 de abril de 2018 (DOG núm. 85, do 3 de maio), xunto co xustificante de ter aboada a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

APELIDOS E NOME

Abad Vázquez, María Jose

Abal Diego, David

Abellan Saenz del Castillo, Ander

Arias López, Ivan

Barros Meis, Salvador

Blanco Rumbo, Juan Manuel

Boquete Rodríguez, José Manuel

Bures Soto, Ramón

Cabanas Lareo, David

Camiña Souto, Yago

Campos Martínez, Pedro

Carrera Matías, Isabel

Castro García, Denis

Conde Ferreira, Patricia

Costas Monteiro, Iago

Crispín Riveiro, Antía

Diez Fernández, Pablo

Feal Blanco, Aitana

Fernández Gómez, Adrian

Fernández Pacio, Alfonso

Fernández Pazos, Angel Joaquín

Fernández Pereira, Jonatan

Ferreira Vila, Carlos

Fortes Dias, Joao Bernardo

Fraga Lavia, Kenneth

Gómez Sousa, Manuel

Gómez-Ulla Fojo, Carlos

González Izard, Pablo

González Lozano, Javier

González Trasancos, Juan Carlos

González Tuñas, Salvador Manuel

Guerreiro Pantaleón, Ana

Insagaray Olivera, Sebastian

Jamardo Rodríguez, Esteban

Lage Filgueira, Roberto

Laíño Romero, Raquel

Lamas Dávila, Cesar

Lamas España, Yolanda

Letcher Dakudzi, Christopher

López Alvarez, José Luis

López Fernández, Pablo

Losada Menacho, Jonathan

Manteca Ramos, Carlos

Maradin , Ionel Cristi

Mariño Docampo, José

Martínez Patiño, Sol Sergio

Moliner Veiga, Manuel Andres

Monasterio Portela, Ramon

Mouris Penido, Pablo

Mulero Garcia, Natan

Novas Paulos, Iván

Parada Romero, Boris Hugo

Pérez Garcia, Ruben

Pérez Rios, Fernando Jose

Pérez Viejo, Pablo

Pesqueira Méndez, Rosa María

Pino Suárez, Oscar

Pintor March, Gabriel

Prada Gutiérrez, Juan

Prol Hernández, Victorino

Rego Payo, Ivan

Rey Botana, Abel

Reyes Díaz, Marcial

Riera Permuy, Laura Beatriz

Rivera Fernandez, Francisco Ramón

Rivera Martínez, Raúl

Rivera Piñeiro, Jesús

Rodríguez Sánchez, Beatriz

Romero Abal, Yolanda

Rosendo Iglesias, Fernando

Rubianes Meléndez, Dionisio

Sangiovanni Lorenzo, Joaquín

Somoza Sampedro, Alejandro

Sorga Souto, Manuel

Trapote González, Maria Blanca

Ucha Fernández, Simon

Valera Perea, Santiago

Varela Marrozos, Beatriz

Vázquez Díaz, Miguel

Vázquez Fernández, Tania

Viéitez Lorenzo, Ricardo

Lista definitiva de admitidos

Data, lugar e hora de desenvolvemento das probas:

Convócase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización das probas, que terán lugar o próximo día 26 de marzo de 2021, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na avda. da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba de coñecementos:

Ás 10.00 horas.

Proba psicolóxica:

Ás 12.30 horas.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

Data, lugar e hora de desenvolvemento das probas:

Convócase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización das probas, que terán lugar o próximo día 23 de xullo de 2020, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na avda. da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba de coñecementos:

Ás 10.00 horas.

Proba psicolóxica:

Ás 12.30 horas.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2019 pola que se aproban e fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, así como a composición do tribunal cualificador e a data, a hora e o lugar de realización das probas.

 

Data, lugar e hora de desenvolvemento das probas:

Convocarase os/as aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización das probas, que terán lugar o próximo día 12 de decembro de 2019, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na avda. da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba de coñecementos:

Ás 10.00 horas.

Proba psicolóxica:

Ás 12.30 horas.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

A Academia Galega de Seguridade Pública publicóu no DOG do martes 19 de febreiro de 2019 a relación provisional de excluídos/as ás probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Convocase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización das probas, que terán lugar o vindeiro día 23 de febreiro, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. Da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba de coñecementos:

Ás 12:00 h.

Proba psicolóxica:

Ás 13:30 h.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

A Academia Galega de Seguridade Pública publicou no DOG núm.122 do mércores 27 de xuño de 2018 a relación definitiva de excluídos/as ás probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Convocase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización das probas, que terán lugar o vindeiro día 6 de xullo, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. Da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba de coñecementos:

Ás 09:30 horas

Proba psicolóxica:

Ás 11:30 horas

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

Para consultar a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as visualice os arquivos que se anexan.

Lista definitiva de excluidos

Resolución do 1 de marzo de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos nas probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

Resolución do 16 de xullo de 2020 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos nas probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2019 pola que se aproban e fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, así como a composición do tribunal cualificador e a data, a hora e o lugar de realización das probas.

 

 

 

A Academia Galega de Seguridade Pública publicóu no DOG do martes 19 de febreiro de 2019 a relación provisional de excluídos/as ás probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

A Academia Galega de Seguridade Pública publicou no DOG núm.122 do mércores 27 de xuño de 2018 a relación definitiva de excluídos/as ás probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Convocase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización das probas, que terán lugar o vindeiro día 6 de xullo, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. Da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba de coñecementos:

Ás 09:30 horas

Proba psicolóxica:

Ás 11:30 horas

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

Para consultar a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as visualice os arquivos que se anexan.

Lista provisional de admitidos

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2020 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos nas probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Prema no seguinte enlace para visualizar ou descargar a listaxe:

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos nas probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Prema no seguinte enlace para visualizar ou descargar a listaxe:

 

Resolución do 8 de novembro de 2019, pola que se aproban e fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

 

La Academia Galega de Seguridade Pública publicó en el DOG núm. 110 del lunes 11 de junio de 2018 la relación provisional de excluídos/as a las pruebas para la obtención de la habilitación de personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.

Para consultar la relación provisional de admitidos/as y excluídos/as visualice los archivos que se anexan.

Lista provisional de excluidos

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos nas probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Prema no seguinte enlace para visualizar ou descargar a listaxe:

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2020 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos nas probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Prema no seguinte enlace para visualizar ou descargar a listaxe:

 

Resolución do 8 de novembro de 2019, pola que se aproban e fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

Os aspirantes excluídos dispoñerán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia (24 de decembro de 2018), para emendar o defecto que motivou a exclusión.

Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos motivo de exclusión serán excluídos definitivamente.

La Academia Galega de Seguridade Pública publicó en el DOG núm. 110 del lunes 11 de junio de 2018 la relación provisional de excluídos/as a las pruebas para la obtención de la habilitación de personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.

Para consultar la relación provisional de admitidos/as y excluídos/as visualice los archivos que se anexan.

Resolución do tribunal

A Academia Galega de Seguridade Pública publicóu no DOG do martes 19 de febreiro de 2019 a relación provisional de excluídos/as ás probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.Convocase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización das probas, que terán lugar o vindeiro día 23 de febreiro, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. Da Cultura, s/n. A Estrada.
Proba de coñecementos:

Ás 12:00 h.

Proba psicolóxica:

Ás 13:30 h.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

Resolución do 8 de novembro de 2019, pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluidos ás probas para a obtención da habilitación de personal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

Probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

O próximo 19 de febreiro publicarase no DOG a Resolución do 11 de febreiro de 2019 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, así como a composición do tribunal cualificador, e a data, a hora, e o lugar de realización das probas.

As probas terán lugar o vindeiro día 23 de febreiro de 2019, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. Da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba de coñecementos:  ás 12:00 h.

Proba psicolóxica: ás 13:30 h.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xúizo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

Listaxe de persoal declarado APTO nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar no prazo de dez días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude axustada ao modelo oficial (PR472A) que se publicou como anexo II na Resolución do 29 de outubro de 2019 (DOG núm. 212, do 7 de novembro), xunto co xustificante de ter aboado a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Renovación

Convocatoria

A Academia Galega de Seguridade Pública convoca mediante Resolución do 26 de outubro de 2020 (DOG núm. 225 do 6 de novembro de 2020) as probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O obxecto desta resolución é a convocatoria das probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e a súa expedición.

As probas rexeranse polo establecido nesta resolución e nas bases xerais recollidas na Orde do 21 de abril de 2010 (DOG núm. 78, do 27 de abril).

Os códigos dos procedementos regulados son  PR473A e  PR473B.

 

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes do procedemento  PR473A presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,  https://sede.xunta.gal

Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes  presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia, desde o día 09/11/2020 ao 04/12/2020, ambos inclusive.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo ao Cartafol do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Calquera dúbida ou aclaración póñanse en contacto co Servizo de Formación en Seguridade Pública no teléfono 886 206 110 ou ben no correo electrónico formacion.agasp@xunta.gal.

A Academia Galega de Seguridade Pública convoca mediante Resolución do 27 de setembro de 2019 (DOG núm. 191 do 8 de outubro de 2019) as probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O obxecto desta resolución é a convocatoria das probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e a súa expedición.

As probas rexeranse polo establecido nesta resolución e nas bases xerais recollidas na Orde do 21 de abril de 2010 (DOG núm. 78, do 27 de abril).

Os códigos dos procedementos regulados son  PR473A e  PR473B.

 

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes do procedemento  PR473A presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,  https://sede. xunta. gal.

Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes  presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 ( https://sede. xunta. gal/ chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia, desde o día 09/10/2019 ao 06/11/2019, ambos inclusive.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo ao cartafol do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Calquera dúbida ou aclaración póñanse en contacto co Servizo de Formación en Seguridade Pública no teléfono 886 206 110 ou ben no correo electrónico formacion.agasp@xunta.gal.

A Academia Galega de Seguridade Pública convoca mediante Resolución de 20 de abril de 2018 (DOG núm. 85 de 3 de maio de 2018) as probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O obxecto desta resolución é a aprobación das bases xerais e a convocatoria das probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e a súa expedición.

Os códigos do procedemento regulados nesta resolución son PR473A e PR473B.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia, dende o día 04/05/2018 ao día 23/05/2018, ambos inclusive.

A sede electrónica da Xunta de Galicia permítelles ás persoas interesadas realizar trámites electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo a carpeta do cidadán da persoa interesada. Opcionalmente, poderán tramitarse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Cualquier duda o aclaración puden ponerse en contacto con el Servicio de Formación en Seguridad Pública en el teléfono 886 206 110 o bien en el correo electrónico formacion.agasp@xunta.gal.

Lista de aprobados

Listaxe de persoal declarado APTO nas probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar no prazo de dez días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude axustada ao modelo oficial (PR473BA), que se publicou como anexo II na Resolución do 26 de outubro de 2020 pola que se convocan probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas (códigos de procedemento PR473A e PR473B), xunto co xustificante de ter aboado a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do
Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O pagamento da taxa poderá facerse en calquera das modalidades previstas na disposición quinta da resolución de convocatoria, e deberanse cubrir os seguintes códigos no modelo de autoliquidación:
Consellería de: Presidencia, Xustiza e Turismo.
Código: 04.
Delegación de servizos centrais.
Servizo de Interior e Espectáculos Públicos.
Código: 20.
Taxa. Denominación: expedición e renovación da habilitación.
Código: 30.48.02.
Total: 6,23 euros.

Listaxe de persoal declarado APTO nas probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

 

As/os aspirantes que superaron as probas deberán presentar unha solicitude dirixida á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior axustado ao modelo normalizado que figura como anexo II  da Resolución do 27 de setembro de 2019 (DOG núm. 191, do 8 de outubro) (código PR473B) xunto co xustificante de ter aboada a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, necesaria para desenvolver a función de control de acceso, xunto co distintivo que os identifique e acredite como persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

As solicitudes poderán presentarse segundo o establecido no punto sexto da Resolución do 27 de setembro de 2019 (DOG núm. 191, do 8 de outubro),  no prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da relación definitiva das/os aspirantes que superaron as probas no Diario Oficial de Galicia.

O pagamento da taxa poderá facerse en calquera das modalidades previstas no punto quinto da Resolución do 27 de setembro de 2019 (DOG núm. 191, do 8 de outubro), debendo cubrir os seguintes códigos no modelo de autoliquidación:

Consellería de: Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Código: 04

Delegación de servizos centrais

Código: 13

Servizo de Interior e Espectáculos Públicos

Código: 20

Taxa: denominación: expedición e renovación da habilitación

Código: 30.48.02

Total: 6,08 euros

Lista definitiva de admitidos

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2021 pola que se aproban e fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a renovación da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

 

Data, lugar e hora de desenvolvemento das probas:

Convocarase aos/as aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización da proba, que terá lugar o próximo día 26 de marzo na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na avenida da Cultura, s/n, A Estrada.

Proba psicolóxica:

Ás 12.30 horas.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2019 pola que se aproban e fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a renovación da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

 

Data, lugar e hora de desenvolvemento das probas:

Convocarase aos/as aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización da proba, que terá lugar o próximo día 12 de decembro na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na avenida da Cultura, s/n, A Estrada.

Proba psicolóxica:

Ás 12.30 horas.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

A Academia Galega de Seguridade Pública publicou no DOG núm.122 do mércores 27 de xuño de 2018 a relación definitiva de excluídos/as ás probas para a renovación da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Convocase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización da proba, que terá lugar o vindeiro día 6 de xullo na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba psicolóxica:

Ás 13:00 horas.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

Para consultar a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as visualice os arquivos que se anexan.

Lista definitiva de excluidos

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2021 pola que se aproban e fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a renovación da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2019 pola que se aproban e fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a renovación da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

A Academia Galega de Seguridade Pública publicou no DOG núm.122 do mércores 27 de xuño de 2018 a relación definitiva de excluídos/as ás probas para a renovación da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Convocase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización da proba, que terá lugar o vindeiro día 6 de xullo na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba psicolóxica:

Ás 13:00 horas.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

Para consultar a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as visualice os arquivos que se anexan.

Lista provisional de admitidos

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos nas probas para a renovación da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Prema no seguinte enlace para visualizar ou descargar a listaxe:

 

Resolución do 8 de novembro de 2019, pola que se aproban e fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a renovación da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

A Academia Galega de Seguridade Pública publicou no DOG núm.110 do luns 11 de xuño de 2018 a relación provisional de excluídos/as ás probas para a renovación da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Para consultar a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as visualice os arquivos que se anexan.

Lista provisional de excluidos

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos nas probas para a renovación da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Prema no seguinte enlace para visualizar ou descargar a listaxe:

Resolución do 8 de novembro de 2019, pola que se aproban e fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a renovación da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

A Academia Galega de Seguridade Pública publicou no DOG núm.110 do luns 11 de xuño de 2018 a relación provisional de excluídos/as ás probas para a renovación da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Para consultar a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as visualice os arquivos que se anexan.

Resolución do tribunal

Resolución do 8 de novembro de 2019, pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a renovación da habilitación de persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

Listaxe de persoal declarado APTO nas probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, convocadas pola Resolución do 20 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 85, do 3 de maio).

Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar, no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude dirixida á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, axustada ao modelo normalizado (código PR473B) que figura na resolución de convocatoria, xunto co xustificante de ter aboada a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

 

APELIDOS E NOME

Alvarellos Toucedo, Marcos

Casal Vidal, Manuel

Castillo González, Manuel

Castro Núñez, Manuel

Díaz Rifon, Jorge Juan

Escudero Castro, Ricardo

Fernández Llano, Oscar Serafin

Formoso Rodríguez, Victor

González González, Alejandro

González González, Pablo

González López, Daniel

Junquera Moreso, Virgilio

Lista Arias, José Manuel

López Huerva, Juan Francisco

Lorenzana Bargueiras, Andrés Jesús

Mera Cao, Carlos

Núñez Pol, José Manuel

Rey Domínguez, Daniel

Rodríguez Amaral, Manuel

Rodríguez Castro, Javier

Román López, Yerai

Román Vázquez, Jose Maria

Rúa Iturburo, Diego Fabian

Sabio Tojeiro, David

Salvador López, Jesús

Silva Toucedo, José Manuel

Vila González, José Manuel